גירושין
 
דיני משפחה

מאמרים אחרונים

   
חוק בית המשפט לענייני משפחה התשנ"ה- 1995

חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995:

. הגדרות [תיקון: תשנ"ו, תשנ"ח]
בחוק זה, "עניני
משפחה" - אחת מאלה:
(1) תובענה בעניני המעמד האישי, כמשמעותם בדברי המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1947-1922 2, למעט הנהלת נכסי אנשים נעדרים;
(2) תובענה אזרחית בין אדם או עזבונו לבין בן משפחתו, או עזבונו, שעילתה סכסוך בתוך המשפחה, יהא נושאה או שוויה אשר יהא;
לענין פסקה זו -
"בן משפחתו" -
(א) בן זוגו, לרבות הידועה בציבור כאישתו, בן זוגו לשעבר,
בן זוגו שנישואיו עמו פקעו ובלבד שנושא התובענה נובע מהקשר שהיה ביניהם בתקופה שבה היו בני זוג;
(ב) ילדו, לרבות ילדו של בן זוגו;
(ג) הוריו, הורי בן זוגו או בני זוגם;
(ד) נכדו;
(ה) הורי הוריו;
(ו) אחיו ואחיותיו, שלו או של בן זוגו;
"הורה" - לרבות הורה מאמץ או
אפוטרופוס;
(3) תובענה למזונות או למדור;
(4) תובענה לאבהות או לאמהות;
(5) תובענה בענין החזרתו של קטין חטוף, לרבות תובענה לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א-1991 3;
(6) תובענה לפי חוקים אלה:
(א) חוק גיל הנישואין, התש"י-1950 4; 
(ב) חוק השמות, התשט"ו-1956 5;
(ג) חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 6, ובכללה זכויות משמורת, חינוך, ביקור, הבטחת קשר בין קטין להורהו או יציאת קטין מן הארץ;
(ד) חוק קביעת גיל, התשכ"ד-1963 7;
(ה) חוק הירושה, התשכ"ה-1965 8 לרבות תובענה שעילתה סכסוך בקשר לירושה, יהיו הצדדים אשר יהיו.
(ו) חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט-1969 9;
(ז) חוק
יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 10;
(ח) חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-198111;
(ט) חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991
(י) חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור ההסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו -1996.
 2. כינון בית המשפט לעניני משפחה
(א) שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, רשאי להסמיך בצו בית משפט שלום מסוים לשבת כבית משפט לעניני משפחה, אשר ידון בעניני משפחה, ולקבוע את תחום שיפוטו לצורך חוק זה;צו כאמור יכול שיסמיך את בית המשפט לדון בכל הענינים או בחלקם.
(ב) שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, רשאי למנות שופטים מבין שופטי בית משפט השלום, שידונו בבית המשפט לעניני משפחה, וכן למנות סגן נשיא לעניני משפחה.
(ג) כשיר להתמנות לשופט בית משפט לעניני משפחה מי שהינו בעל ידע ונסיון מקצועי בתחום זה.
(ד) הוראות חוק זה אינן באות לגרוע מסמכותו של שופט בית משפט לעניני משפחה לדון בענינים הנדונים בבית משפט השלום.
(ה) נשיא בית המשפט העליון, באישור שר המשפטים, רשאי למנות שופט, או אדם הכשיר להתמנות שופט של בית משפט שלום, לרשם של בית משפט לעניני משפחה, ודינו כדין רשם של בית משפט שלום.
(ו) שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע בצו ענינים נוספים שבית המשפט לעניני משפחה יהיה מוסמך לדון בהם על פי חוק זה.
  3. סמכות בית המשפט לעניני משפחה
(א) עניני משפחה לפי חוק זה יידונו בבית המשפט לעניני משפחה.
(ב) בית המשפט לעניני משפחה יהא מוסמך לדון בתובענה לאכיפה של פסק חוץ בעניני משפחה או להכרה בו.
(ג) כל ענין שלגביו נתונה לבית המשפט לעניני משפחה סמכות לפי חוק זה, גם אישור הסכם בקשר אליו במשמע, אף אם אינה תלויה ועומדת אותה שעה תובענה לגביו, ובית המשפט יהיה רשאי ליתן להסכם תוקף של פסק דין.
(ד) בענין מעניני המשפחה הנוגע לקטין, רשאי פקיד סעד, באמצעות או באישור היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, להגיש תובענה לפי חוק זה;וכן רשאי הקטין, בעצמו או על ידי ידיד קרוב, להגיש תובענה כאמור בכל ענין שבו עלולה זכותו להיפגע פגיעה של ממש;לענין סעיף זה, "הגשת תובענה" - לרבות הגשת בקשה במסגרת תובענה שהוגשה על ידי אחר ולרבות הופעה בבית המשפט.
 4. הוראות נוספות בענין סמכות [תיקון: תשמ"ז]
(א) בשבתו כבית משפט לעניני משפחה יהיו נתונות לבית המשפט אף הסמכויות הנתונות לבית משפט לנוער לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך- 1960 .
(ב) בטל.
(ג) מתן צו לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, יכול שיידון בבית משפט שלום שאינו בית משפט לעניני משפחה.
(ד) ערעור על החלטה אחרת של רשם לפי סעיף 96(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-198413, בתובענה בעניני משפחה, או ערעור על החלטה או צו של ראש הוצאה לפועל לגבי ביצוע פסק דין בעניני משפחה יידון לפני בית המשפט לעניני משפחה, בפני שופט אחד;לענין סעיף זה, "פסק דין" - כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.
 5. יחידת סיוע בבית המשפט לעניני משפחה [תיקון: תשס"א]
(א) שר המשפטים ושר העבודה והרווחה יקימו בצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יחידת סיוע בבית המשפט לעניני משפחה, אשר תתן, בעצמה או באמצעות אחרים, שירותי אבחון, ייעוץ וטיפול בעניני משפחה, לרבות העמדת מומחים לרשות בית המשפט, ויקבעו את דרכי הפעלתה של יחידת הסיוע וכללים לסדרי עבודתה.
(ב) שר העבודה והרווחה, בהסכמת שר המשפטים, יקבע בצו את כישוריהם המקצועיים של עובדי יחידת הסיוע ודרכי הפיקוח המקצועי עליהם.
(ג) בית המשפט לעניני משפחה רשאי להפנות בעל דין ליחידת הסיוע, הכל כפי שיפרט בהחלטתו;וכן רשאי הוא להורות ליחידת הסיוע לחקור בענין שנדון לפניו ולהגיש חוות דעת בכתב;סירב בעל דין להופיע בפני יחידת הסיוע, יודיע על כך בכתב לבית המשפט תוך 15 ימים מיום ההפניה.
(ד) מבלי לגרוע מהוראות כל חוק, רשאי רשם של בית המשפט לעניני משפחה להפנות ליחידת הסיוע, כאמור בסעיף קטן (ג).
(ה) בית המשפט לעניני משפחה או רשם של בית המשפט לעניני משפחה, רשאי, מטעמים שיירשמו, להפנות ליחידת הסיוע גם בן משפחתו של בעל דין בתובענה בעניני
משפחה שהוגשה לבית המשפט, ובלבד שאותו בן משפחה הסכים לכך; לענין זה, "בן משפחתו" - כהגדרתו בסעיף 1, בפסקה (2) להגדרה "עניני משפחה".
  6. איחוד תיקים
(א) הוגשו תובענות בעניני משפחה לכמה בתי משפט באותו אזור שיפוט, יידונו התובענות יחדיו בבית המשפט לעניני משפחה שיקבע נשיא בית משפט השלום או סגן הנשיא לעניני משפחה, לפי סעיף 49(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.
(ב) הוגשו תובענות כאמור לבתי משפט באזורי שיפוט שונים, רשאי נשיא בית המשפט העליון או המשנה לנשיא להורות על העברת הדיון לבית המשפט לעניני משפחה שיקבע, שידון בהם יחדיו.
(ג) נשיא בית משפט השלום או סגן הנשיא לעניני משפחה רשאי להורות, שסוג תובענות בעניני משפחה יידונו בבית משפט לעניני משפחה, שיקבע.
(ד) תובענה חדשה בעניני משפחה תוגש על ידי בעלי הדין לאותו בית משפט לעניני משפחה שדן בתובענה קודמת בענינם, אלא אם כן הורה נשיא בית משפט השלום או סגן הנשיא לעניני משפחה, אחרת.
(ה) הוגשה תובענה לבית משפט לעניני משפחה והוגשה תובענה אחרת לבית משפט אחר, לגבי ענין שנדון בתובענה בבית המשפט לעניני משפחה, רשאי בית המשפט לעניני משפחה להורות על צירוף התובענות ולדון בהן יחדיו, יהא נושא התובענה האחרת או שוויה אשר יהא, אם לדעתו הצדק והתועלת בצירוף התובענות עולים על הפגיעה בענינו של אדם אחר שהוא צד לתובענה;החל הדיון בתובענה בבית המשפט האחר, לא תצורף התובענה כאמור אלא בהסכמת השופט שהחל לדון בה.
(ו) בית משפט לעניני משפחה רשאי לצרף לתובענה מי שלצורך בירור התובענה והכרעה בסכסוך נדרש שיהיה צד לה, יהא נושא התובענה או שוויה אשר יהא.
(ז) היתה תובענה תלויה ועומדת בבית משפט לעניני משפחה בענינו של קטין, והוגשה תובענה בענינו לבית משפט לנוער על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960, יועבר הדיון בתובענה לבית המשפט לעניני משפחה.
(ח) נשיא בית משפט השלום רשאי להורות כי תובענה שהוגשה לבית משפט לנוער, לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960, ואשר קדמה להגשת תובענה לבית המשפט לעניני משפחה, תועבר לדיון לבית המשפט לעניני משפחה, אם יש בה כדי להשפיע על ענינו של הקטין הנדון בבית משפט לעניני משפחה.
(ט) הועבר הענין כאמור בסעיפים קטנים (ז) ו-(ח), רשאי בית המשפט לעניני משפחה להמשיך לדון בו, מן השלב שבית המשפט לנוער הגיע אליו.
 7. הליכי ביצוע
הליכי ביצוע בתובענה לאיזון משאבים בין בני זוג או בתובענה לפירוק שיתוף בנכס של בני זוג או בתובענה בענינו של קטין, למעט בעניני רכושו, יבוצעו על פי החלטת בית המשפט לעניני משפחה ובפיקוחו, זולת אם הורה בית המשפט על ביצועם באמצעות לשכת ההוצאה לפועל;כן רשאי בית המשפט להורות על ביצועם בדרך אחרת הנראית לו יעילה וצודקת יותר בנסיבות הענין.
 8. סדרי דין וראיות
(א) בכל ענין של דיני ראיות וסדרי דין, שאין עליו הוראה אחרת, לפי חוק זה, ינהג בית המשפט בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט צדק;אין בהוראה זו כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או כללי ראיות חסויות.
(ב) בית המשפט לעניני משפחה רשאי לשמוע עדות של קטין שלא בנוכחות איש או בנוכחות מי שבית המשפט התיר לו להיות בדיון, וכן רשאי הוא להורות על הפסקת שמיעת עדותו של קטין או למנוע את חקירתו אם הוא סבור שעלול להיגרם נזק לקטין.
(ג) מונה מומחה או יועץ מטעם בית המשפט, לא יהיה בעל דין רשאי להביא עדות נוספת של מומחה מטעמו, אלא ברשות בית המשפט.
(ד) הוראות סעיף זה יחולו גם על בית משפט שלום בדונו בתובענות לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991.
(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על תובענה לפי חוק הירושה, התשכ"ה-1965, שעילתה אינה סכסוך בתוך המשפחה.
 9. ערעור
לבית משפט הדן בערעור על פסק דין או על החלטה של בית משפט לעניני משפחה, יהיו הסמכויות הנתונות, לפי חוק זה, לבית המשפט לעניני משפחה, לרבות שמיעת עדויות או הבאת ראיות נוספות, אם הוא סבור שהדבר דרוש לבירור הערעור.
 10. תיקון חוק בתי המשפט - מס' 21
בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 -
(1) בסעיף 37, בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (5) יבוא:
"(6) ערעורים על פסקי דין של בית משפט לעניני משפחה, למעט ערעורים על פסק דין שכולו או חלקו בעניני ירושה, אבהות או אמהות, אימוץ, זכויות משמורת או החזרתו של קטין חטוף.;
(2) בסעיף 40, בפסקה (1), בסופה יבוא:"ואולם אם היתה התביעה שכנגד בסמכותו של בית משפט לעניני משפחה, רשאי בית המשפט להעביר את התביעות לבית משפט לעניני משפחה שבאזור שיפוטו היתה מוגשת התביעה שכנגד, יהא שוויה אשר יהא, אם לדעתו הצדק והתועלת בהעברה עולים על הפגיעה בענינו של אדם אחר שהוא צד לתובענה;;
(3) בסעיף 51 -
(א) בסעיף קטן (א) -
(1) פסקה (3א) - תימחק;
(2) אחרי פסקה (4) יבוא:
"(5) בעניני משפחה כמשמעותם בחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-199515, וזאת על אף האמור בפסקאות (2) ו(3)."
(ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) בענינים המפורטים בפסקה (5) בסעיף קטן (א) ידון בית משפט שהוסמך כאמור בחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995.";
(4) בסעיף 68 -
(א) פסקה (6) - תימחק;
(ב) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
"(ה) על אף הוראות סעיף 68(א), עניני משפחה, כמשמעותם בחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995, למעט תובענות לפי חוק הירושה, התשכ"ה-1965, שעילתן אינה סכסוך בתוך המשפחה ותובענות לפי חוק השמות, התשט"ו-1956, ולפי חוק קביעת גיל, התשכ"ד-1963 - יידונו בדלתיים סגורות, אלא אם כן הורה בית המשפט לדון בענין, כולו או מקצתו, בפומבי.;
(5) סעיפים 92ו-93 - בטלים.
 11. תיקון דברי המלך במועצה על ארץ ישראל
בסימן I)64) לדברי המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1947-1922, בכל מקום, במקום "בתי המשפט המחוזיים" יבוא "בתי המשפט האזרחיים".
 12. תיקון חוק גיל ה
נישואין מס' 3
בסעיף 5 לחוק גיל הנישואין, התש"י-1950, במקום "בית משפט מחוזי" יבוא "בית משפט לעניני משפחה".
 13. תיקון חוק שירותי הסעד - מס' 4
בסעיף 1 לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958, בהגדרת "בית משפט", לפני "לרבות בית דין" יבוא "בית המשפט לעניני משפחה".
 14. תיקון חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) - מס' 3
בסעיף 18 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט-195917, במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית המשפט לעניני המשפחה".
 15. תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות - מס' 9
בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 -
(1) סעיפים 73ו-75 - בטלים;
(2) בסעיף 78, במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית המשפט לעניני משפחה".
  16. תיקון חוק קביעת גיל
בסעיף 1 לחוק קביעת גיל, התשכ"ד-1963, במקום "בית משפט השלום" יבוא "בית המשפט לעניני משפחה".
 17. תיקון חוק הירושה - מס' 6
בחוק הירושה, התשכ"ה-1965 -
(1) בסעיפים 22,21(ה), 23 ו-75, המילה "מחוזי" - תימחק;
(2) בסעיף 22, בסעיף קטן (א), המילים "מחוזי או של בית משפט שלום" - יימחקו;
(3) בסעיף 60, סעיף קטן (ג) - בטל;
(4) בסעיף 151 -
(א) בסעיף קטן (א), בכל מקום, במקום "המחוזי" יבוא "השלום";
(ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), בית משפט לעניני משפחה ידון בתובענות בעניני ירושה כפי שנקבע בחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995";
(5) סעיף 152 - בטל.
 18. תיקון חוק מרשם האוכלוסין - מס' 6
בסעיף 19ה לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-196518, במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית המשפט לעניני משפחה".
 19. תיקון חוק ההוצאה לפועל - מס' 16
בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 -
(1) בסעיף 62(א), אחרי "בקשר לקטין" יבוא "ונקבע בהחלטה שהביצוע ייעשה באמצעות ההוצאה לפועל".
(2) אחרי סעיף קטן 80(ב) יבוא:
"(ב1) על אף הוראות סעיף קטן (ב), ערעור בענין ביצוע פסק דין בעניני משפחה, לרבות ערעור על החלטה לפי סעיפים 48,25 ,19 ו-58 יידון בזכות לפני בית המשפט לעניני משפחה בפני שופט אחד, אולם ערעור כאמור על החלטה של שופט בית משפט שלום, מכוח סמכותו על פי סעיף 3, יידון בזכות בפני בית משפט מחוזי בפני שופט אחד;על החלטה בערעור יחולו הוראות סעיף 96(ג) ו-(ד) לחוק בחי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984."
 20. תיקון חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים)
בחוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט-1969 -
(1) בסעיף 1(א), בסופו יבוא "או שופט אחר של בית המשפט העליון שקבע הנשיא";
(2) בכל מקום, במקום "בית משפט מחוזי" יבוא "בית משפט לעניני משפחה";
(3) בסעיף 8, הסיפה "או מסעיף 18 לחוק בתי המשפט, התשי"ז-1957" - תימחק.
 21. תיקון חוק יחסי ממון בין בני זוג - מס' 3
בסעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973, במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית המשפט לעניני משפחה".
 22. תיקון חוק אימוץ ילדים
בסעיף 26 לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981, בסעיף קטן (א), במקום "בית משפט מחוזי" יבוא "בית משפט לעניני משפחה".
 23. תיקון חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים)
בסעיף 6 לחוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א-1991, במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית המשפט לעניני משפחה".
 24. תיקון חוק למניעת אלימות במשפחה
בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 -
(1) בסעיף 1, בהגדרת "בית משפט", המילים "או בית משפט מחוזי" - יימחקו;
(2) האמור בסעיף 8 יסומן (א) ואחריו יבוא:
"(ב) הוראות סעיף 8 לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995, יחולו על בית משפט השלום הדן בתובענה על פי חוק זה.
 25. שמירת סמכויות [תיקון: תשנ"ח]
(א) חוק זה אינו בא לגרוע מסמכויותיהם של בתי הדין הדתיים ובית הדין לעבודה.
(ב) בענין הנתון לסמכותו המקבילה של בית דין דתי, יהיה בית המשפט לעניני משפחה מוסמך לדון כל עוד אין בית הדין הדתי דן בו.
 26. ביצוע ותקנות
(א) שר המשפטים רשאי להסדיר בתקנות, את סדרי הדין והנוהג לפני בית המשפט לעניני משפחה, ובכלל זה הוראות בדבר סמכויות בית המשפט לצוות בענינים הבאים:
(1) הזמנת עד מטעם בית המשפט;
(2) מינוי מומחה או יועץ מטעם בית המשפט, דרכי פעולתו ושכרו;
(3) מינוי כונס נכסים על ידי בית המשפט, דרכי פעולתו ושכרו;
(4) העברת ענין להליך של פישור כמשמעותו בסעיף 79ג(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לרבות סדרים וכללים בהליך הפישור וניהולו;
(5) אגרות.
(ב) בכל ענין מן הענינים המפורטים בסעיף קטן (א) בפסקאות (1) עד (4) מוסמך בית המשפט ליתן כל צו וכל סעד אחר שיראה לנכון לתיתם בנסיבות הענין.
(ג) תקנות לפי סעיף קטן (א)(5) טעונות אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
 27. הוראות מעבר [תיקון: תשנ"ז, תשנ"ח]
(א) הקמת בתי משפט לעניני משפחה, שידונו בכלל עניני המשפחה, תושלם בכל הארץ, לא יאוחר מתום שנתיים מיום תחילתו של חוק זה. ואולם, הסמכתם של בתי משפט לעניני משפחה לדון בתובענות לפי חוק הירושה, התשכ"ה-1965 19 (להלן - חוק הירושה), תושלם לא יאוחר מיום י' באלול התשנ"ח (1 בספטמבר 1998); שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, רשאי להורות בצו על העברתן של תובענות כאמור לבית משפט לעניני משפחה מסוים במועד מוקדם יותר;לענין חוק זה יראו כל בקשה לפי חוק הירושה כתובענה.
(ב) הוקם בית משפט לעניני משפחה, תוקם בו יחידת סיוע, כאמור בסעיף 5, לא יאוחר מתום ששה חודשים מיום הקמתו.
(ג) תובענות או סוגי תובענות בעניני משפחה, שהיו תלויות ועומדות ביום תחילתו של חוק זה בבית משפט מחוזי או בבית משפט שלום, רשאי מנהל בתי המשפט באישור שר המשפטים להורות בצו על העברתן לבית משפט שלום, שהוסמך לשבת כבית משפט לעניני משפחה, לאחר תיאום עם הנשיאים של בתי המשפט הנוגעים בדבר;בית המשפט שאליו הועברה תובענה כאמור רשאי להמשיך ולדון בה מן השלב שאליו הגיע בית המשפט הקודם.
(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג), רשאי נשיא בית המשפט שבו נדונה התובענה, לבקשת בעל דין, להורות כי התובענה תמשיך להידון באותו בית משפט.
(ה) בכל תחום שיפוט שטרם הוקם בו בית משפט לעניני משפחה יידונו עניני המשפחה וערעורים על החלטות ראש ההוצאה לפועל, בענין ביצוע פסק דין בעניני משפחה, בבית המשפט המוסמך לכך ערב תחילתו של חוק זה, ובאותו תחום לא יחולו הוראות חוק זה. 
 


 

 

המאמרים הפופולריים של פורטל Lamishpaha

גירושין בקרב זוגות שהתחתנו בגיל צעיר

article thumbnailגירושין בקרב זוגות שהתחתנו בגיל צעיר חלק ממרד הנעורים הוא פעמים רבות "ללכת עד הסוף" עם החלום, עם אהוב הלב, ולהתחתן איתו - לפעמים אפילו בחשאי. כשאנו מתכוונים ל"גיל צעיר" , הכוונה היא לשנות העשרים המוקדמות ואפילו לפני כן;...
להמשך המאמר

חלוקת עיזבון, איך מתבצעת חלוקת העיזבון?

article thumbnailחלוקת עיזבון כדי לדאוג לחלוקת העיזבון של אדם נפטר מתמנה לעתים מנהל עיזבון מטעם הרשם לענייני ירושה. בין השאר תפקידיו של מנהל העיזבון הם לאתר את היורשים, לפרוע את חובותיו של הנפטר ולהסדיר את חלוקת העיזבון בין היורשים,...
להמשך המאמר

חיוב אב בהוצאות מדור ילדיו ונסיבות חדשות

article thumbnailחיוב אב בהוצאות מדור ילדיו ונסיבות חדשות פסקי דין בנושא מזונות עבור קטינים ניתנים תמיד לבחינה מחודשת, במסגרת תביעה משפטית לשינוי דמי מזונות מפאת שינוי נסיבות. השיקול המרכזי העומד בפני החוק המתיר זאת הוא כי גם צרכיו של...
להמשך המאמר

עו"ד גירושים- מוביל אתכם לעתיד טוב יותר

article thumbnailעו"ד גירושים- מוביל אתכם לעתיד טוב יותר אתם מתגרשים מתוך מחשבה על ההווה ועל העתיד. יכול להיות שההחלטה נתקבלה לאחר שנים, ויכול להיות שזו החלטה בתוך פרק זמן קצר יחסית, אולם מה שבטוח, יש בהחלטה זו מחשבה אודות טובתו של אחד...
להמשך המאמר

תקיפת בן זוג, תקיפת בני זוג, תקיפה לזוגות

article thumbnailתקיפת בן זוג איום בפגיעה בבני זוג במשפחה, כמו גם פגיעה מעשית בבן או בבת הזוג - משמעם עבירה פלילית על החוק, ועל פי גובה חומת העבירה כפי שהגדיר זאת החוק, כך יגבה גם אופן הענישה בהתאם. איום לבדו הוא עבירה שעלולה להגות עד שלוש...
להמשך המאמר

   

חוקים דיני משפחה

חוק בית המשפט לענייני משפחה התשנ"ה- 1995

חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995:
להמשך החוק...

חוק למניעת אלימות במשפחה

 חוק למניעת אלימות במשפחה:  המהות שלו- החוק הנ"ל הוא חוק שנועד להיות כלי בחלק מהכלים של ביהמ"ש (גם הזרחי וגם הדתי), אך, גם בלי החוק הנ"ל, ביהמ"ש לענייניי משפחה רשאי להוציא צו הרחקה, וצו מניעה.
להמשך החוק...

חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג- 1973

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973:
להמשך החוק...

חוק איסור ריבוי נישואין, לשאת יותר מגבר או אישה אחת

חוק העונשין, סעיפים 175- 183: איסור ריבוי נישואין: הסדר של איסור ריבוי נישואין הקובע במנגנון דומה שאסור גם לאישה וגם לגבר לשאת יותר מאישה אחת (במקור האיסור הזה התייחס רק לגברים). גם כאן תוקף הנישואין קיים והאיסור...
להמשך החוק...

חוק הירושה

חוק הירושה, תשכ'ה -1965:
להמשך החוק...

חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) התשי"ט -1959

 חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט - 1959:
להמשך החוק...

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) תשי"ג- 1953

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953:  
להמשך החוק...

חוק גיל הנישואין

חוק גיל הנישואין, 1950: ע"פ החוק מי שיכול להינשא הם רק נערים ונערות מעל גיל 17. אפשר אמנם לקבל אישור של בימ"ש לגיל נמוך יותר.      
להמשך החוק...