גירושין
 
דיני משפחה

מאמרים אחרונים

   
חוק הירושה

חוק הירושה, תשכ'ה -1965:

 
פרק ראשון: הוראות כלליות
1. הירושה - במות אדם עובר עיזבונו ליורשיו .
2. היורשים - היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה ; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה .
3. כשרות לרשת : בני אדם
(א) כל מי שהיה בחיים במות המוריש כשר לרשת אותו.
(ב) מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש , דינו כדין מי שהיה בחיים במות המוריש , זולת אם הוכח שהורתו היתה אחרי כן .
(ג) לענין זכויות הירושה של ילד אין נפקא מינה אם בשעת לידתו היו הוריו נשואים זה לזה, ואם לא.
4. כשרות לרשת : תאגידים
תאגיד כשר לרשת אם במות המוריש היה כשר לזכות בנכסים או אם נעשה כשר לזכות בנכסים תוך שנה ממתן צו קיום הצוואה; בית המשפט רשאי להאריך תקופה זו בשנה נוספת.
5. פסלות לרשת
(א) אלה פסולים לרשת את המוריש :
(1) מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו ;
(2) מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזוייפת .
(ב) מי שהורשע על שניסה לגרום למות המוריש והמוריש מחל לו, בכתב או על-ידי עשיית צוואה לטובתו, חוזר ונעשה כשר לרשת את המוריש .
6. הסתלקות היורש מזכותו בעיזבון (תיקון: תשמ'ה, תשנ'ח)2
(א) לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון רשאי יורש , בהודעה בכתב לרשם לענייני ירושה , או לבית המשפט כאשר הענין הועבר אליו לפי סעיף 67א, להסתלק מחלקו בעיזבון , כולו או מקצתו או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה , כולה או מקצתה .
(ב) מי שהסתלק מחלקו בעיזבון , רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה; אין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש .
(ג) הסתלקות של קטין ושל מי שהוכרז פסול דין טעונה אישור בית משפט .
(ד) הסתלקות על תנאי - בטלה.
(ה) בחוק זה, ' רשם לענייני ירושה ' - כמשמעותו בסעיף 65א.
7. עיסקאות אחרות בזכות היורש
(א) לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון רשאי היורש , בהסכם שבכתב, להעביר או לשעבד את חלקו בעיזבון , כולו או מקצתו, ורשאים נושי היורש לעקל חלקו בעיזבון .
(ב) העברה ושעבוד כאמור מצד קטין ומצד מי שהוכרז פסול דין טעונים אישור בית משפט .
(ג) העברה, שיעבוד או עיקול כאמור אינם מקנים זכויות אלא כדי המגיע ליורש בחלוקת העיזבון ; הם שוללים מן היורש את הזכות להסתלק מחלקו בעיזבון .
(ד) זכותו של יורש בנכס מסויים מנכסי העיזבון אינה ניתנת להעברה, לשיעבוד או לעיקול כל עוד לא חולק העיזבון .
8. עיסקאות בירושה עתידה
(א) הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם - בטלים.
(ב) מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן, אינה בת-תוקף אלא אם נעשתה בצוואה לפי הוראות חוק זה.
9. שניים שמתו כאחד
(א) מתו שניים או יותר ולא נקבע מי מהם מת תחילה, יהיו הזכויות בעיזבונו של כל אחד מהם לפי כללים אלה:
(1) היה אחד התובעים יורש-ודאי ותובע אחר היה יורש-ספק, עדיף התובע שהוא יורש-ודאי.
(2) היו שני התובעים יורשי ספק , עדיף התובע שהוא בן-זוגו או קרובו של המוריש שאת עיזבונו מחלקים ;
(3) בין תובעים אחדים באותה דרגת-עדיפות יחולק העיזבון, באין צוואה , לפי כללי החלוקה שבירושה על פי דין .
(ב) בסעיף זה, 'יורש-ודאי' - מי שהיה יורש בין אם האחד ובין אם האחר מת תחילה; 'יורש-ספק' - מי שהיה יורש רק אם אחד מהם מת תחילה.
 
פרק שני : ירושה על פי דין
10. יורשים מבני המשפחה
יורשים על פי דין הם:
(1) מי שהיה במות המוריש בן-זוגו;
(2) ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי-הוריו וצאצאיהם (בחוק זה קרובי המוריש);
זכויות הירושה שלהם יהיו לפי האמור בפרק זה.
11. זכות הירושה של בן זוג (תיקון: תשל'ג, תשל'ו, תשמ'ה)2
(א) בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין, כולל מכונית נוסעים, השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העיזבון  -
(1) אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים - חצי;
(2) אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים - שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן-הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעיזבון , יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העיזבון ;
(ב) אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים בסעיף קטן (א), יורש בן הזוג את העיזבון כולו.
(ג) המגיע לבן-זוג על פי עילה הנובעת מקשר האישות, ובכלל זה מה שאשה מקבלת על פי כתובה , ינוכה מחלקו בעיזבון ; הוראה זו לא תחול על מה שמגיע לבן-זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל'ג - 1973, או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק, ואינה באה לפגוע בזכותו של בן-זוג לקבל מן העיזבון מה שהמוריש קיבל לרגל הנישואין על מנת להחזירו כשיפקעו.
12. סדר העדיפות בין קרובי המוריש (תיקון: תשל'ו)
ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי-הוריו.
13. החלקים בעיזבון
ילדי המוריש חולקים ביניהם בשווה, וכן חולקים הורי המוריש ביניהם והורי הוריו ביניהם.
14. חליפיו של יורש (תיקון: תשמ'ה)2
(א) ילדו של מוריש שמת לפניו והשאיר ילדים, הילדים יורשים במקומו, ועל דרך זו יורשים ילדים של כל אחד מקרובי המוריש שמת לפניו; הוראות אלה לא יחולו כאשר המוריש הניח בן-זוג וכן הורים או הורי הורים כאמור בסעיף 11(א), או אחר מאלה.
(ב) ילדים היורשים לפי סעיף קטן (א) חולקים ביניהם בשווה מה שירשו בדרך זו.
15. יורש פסול ויורש שהסתלק (תיקון: תשמ'ה)2
מי שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מחלקו בעיזבון שלא לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש , חלקו מתווסף לשאר היורשים על פי חלקיהם.
16. ירושה מכוח אימוץ
(א) מי שאומץ כדין יורש את מאמצו כאילו הוא ילדו, וכן יורשים את המאמץ צאצאי המאומץ .
(ב) המאומץ וצאצאיו אינם יורשים על פי דין את קרובי המאמץ ; המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורהו, אולם קרובי המאמץ אינם יורשים על פי דין את המאומץ .
(ג) המאומץ וצאצאיו יורשים את קרובי המאומץ, אולם הורי המאומץ והורי-הוריו וצאצאיהם אינם יורשים את המאומץ .
17. זכות הירושה של המדינה
(א) באין יורש לפי הסעיפים 10 עד 16, תירש המדינה כיורשת על פי דין .
(ב) מה שירשה המדינה לפי סעיף זה ישמש למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד, אולם רשאי שר האוצר להעניק מנכסי העיזבון או לשלם בתחום שוויים של נכסי העיזבון שהגיעו לידי המדינה אחרי סילוק חובות העיזבון, תשלום חד-פעמי או תשלומים חוזרים -
(1) לאדם שערב מות המוריש היה מחסורו על המוריש ;
(2) לאדם או לתאגיד שערב מות המוריש היה מחסורו של המוריש עליו;
(3) לבן-משפחתו של המוריש או של בן-זוגו שאינו מיורשיו על פי דין .
 
 
פרק שלישי : ירושה על פי צוואה
 
סימן א´: צורת הצוואה
18. צורות הצוואה
צוואה נעשית בכתב-יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה.
19. צוואה בכתב יד
צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה , תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו
20. צוואה בעדים
צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת-ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.
21. הפקדת צוואה (תיקון: תשנ'ה, תשנ'ח)
(א) מי שעשה צוואה בכתב-יד או בעדים רשאי להפקידה אצל רשם לענייני ירושה; ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על-ידי המצווה עצמו לרשם לענייני ירושה .
(ב) צוואה שהופקדה ונשמרה בפקדון לפי סעיף זה עד מותו של המצווה תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה.
(ג) אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המצווה לקבל בחזרה בכל עת צוואה שהפקיד.
22. צוואה בפני רשות (תיקון: תשל'ו, תשנ'ה, תשנ'ח)
(א) צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי-המצווה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי-הצוואה בכתב, על-ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה , רשם או חבר בית הדין הדתי כאמור.
(ב) דברי-הצוואה כפי שנרשמו על-ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט , הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.
(ג) נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.
(ד) במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על-ידי המצווה עצמו.
(ה) צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לענייני ירושה.
(ו) צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה.
(ז) לענין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט.
23. צוואה בעל פה (תיקון: תשנ'ה, תשנ'ח)
(א) שכיב-מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים השומעים לשונו.
(ב) דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון-דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לענייני ירושה ; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.
(ג) צוואה בעל פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.
24. פסלות עדים
קטין ומי שהוכרז פסול-דין, אינם כשרים להיות עדים לעשיית צוואה לפי סימן זה.
25. קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה (תיקון: תשמ'ה, תשס'ד)2
(א) התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אף אם נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים המפורטים בסעיפים 19, 20, 22 או 23 או בכשרות העדים, או בהעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים כאמור.
(ב) בסעיף זה 'מרכיבי היסוד בצוואה' הם:
(1) בצוואה בכתב יד כאמור בסעיף 19 הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה;
(2) בצוואה בעדים כאמור בסעיף 20 - הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים;
(3) בצוואה בפני רשות כאמור בסעיף 22 - הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו;
(4) בצוואה בעל פה כאמור בסעיף 23 - הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.
 
סימן ב´: תוקף הצוואה
26. כשרות לצוות
צוואה שנעשתה על-ידי קטין או על-ידי מי שהוכרז פסול דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה - בטלה.
27. חופש לצוות
(א) התחייבות לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה או שלא לעשות אחת מאלה - אינה תופסת.
(ב) הוראת-צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה - בטלה.
28. הצוואה - מעשה אישי
(א) אין צוואה נעשית אלא על ידי המצווה עצמו.
(ב) הוראת - צוואה התולה תקפה ברצונו של אדם שאינו המצווה בטלה.
29. מסירת קביעה וסמכות בחירה
אין המצווה יכול למסור לאחר את קביעת האדם שיזכה מן העיזבון או את קביעת החלק היחסי או המנה שאדם יזכה בהם; אולם אם ציין המצווה בצוואה אנשים שמתוכם יש לבחור זוכה, או ציין נכסים שמתוכם יש לבחור מנה, רשאי לבחור מי שהמצווה קבעו לכך בצוואתו ; ואם לא קבע המצווה , או שקבע והבחירה לא נעשתה תוך זמן סביר, יבחר בית המשפט או אדם שיקבע בית המשפט .
30. אונס, איום וכו´
(א) הוראת - צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי-הוגנת, תחבולה או תרמית - בטלה.
(ב) הוראת - צוואה שנעשתה מחמת טעות - אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה ; אם אי-אפשר לעשות כן - בטלה הוראת - הצוואה .
31. אי ביטול של צוואה פגומה
עברה שנה מהיום שהאונס, האיום, ההשפעה הבלתי הוגנת או התחבולה חדלו לפעול על המצווה, או מהיום שנודע למצווה על התרמית או הטעות, והיה בידי המצווה לבטל את הצוואה ולא עשה כן, לא יהיה עוד באותו פגם כדי ביטול הוראת הצוואה או תיקונה.
32. טעות סופר וכו´ (תיקון: תשנ'ח)
נפלה בצוואה טעות-סופר או טעות בתיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר, בחשבון או כיוצא באלה, ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה, יתקן את הטעות הרשם לענייני ירושה, או בית המשפט כאשר הענין הועבר אליו לפי סעיף 67א.
33. צוואה סתומה וכו´
הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה - בטלה.
34. צוואה בלתי חוקית וכו´
הוראת-צוואה שביצועה בלתי-חוקי, בלתי-מוסרי או בלתי-אפשרי - בטלה.
35. צוואה לטובת עדים וכו´
הוראת-צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת-צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה - בטלה.
36. ביטול על ידי המצווה
(א) המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה.
(ב) צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת.
37. תחולה
לענין סימן זה 'הוראת-צוואה' - גם הצוואה כולה, חלק ממנה ותנאי מתנאיה במשמע.
38. ביטול מקצת הצוואה
(א) נקבע בצוואה דבר בלתי-חוקי, בלתי-מוסרי או בלתי-אפשרי כתנאי לזכיה או כחיוב לפי סעיף 45, בטל התנאי או החיוב, ואין בכך כדי לבטל את הזכיה שהיתה מותנית או שהחיוב היה מוטל עליה.
(ב) בטלים חלק, הוראה או תנאי של צוואה שלא כאמור בסעיף קטן (א), אין בכך כדי לבטל שאר חלקיה, הוראותיה או תנאיה אלא במידה שנראה לבית משפט שהם קשורים קשר בל ינתק במה שבטל או שהמצווה לא היה רוצה בהם בלעדיו.
39. הצורך בצו קיום צוואה
אין לתבוע זכויות על פי צוואה וכין להיזקק לה כצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום צוואה לפי הוראות הפרק החמישי.
 
סימן ג´: הוראות הצוואה
40. נושא הצוואה
אדם רשאי לצוות לאחד או לאחדים -
(1) כל עיזבונו או חלק יחסי מכל עיזבונו;
(2) נכס מנכסי עיזבונו או טובת-הנאה מעיזבונו (בחוק זה - מנה)
41. יורש במקום יורש (תיקון: תשמ'ה)2
(א) המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אם לא זכה הראשון; השני יזכה אם מת הראשון לפני המצווה או שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מן המגיע לו שלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש .
(ב) זכה השני, דינו כדין מי שהמצווה ציווה לו לכתחילה.
(ג) על דרך זו רשאי המצווה לצוות גם ליותר משניים.
42. יורש אחר יורש
(א) המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אחרי שזכה הראשון ; השני יזכה במות הראשון או בהתקיים התנאי או בהגיע המועד שנקבע לכך בצוואה , הכל לפי המוקדם יותר.
(ב) הראשון רשאי לעשות במה שקיבל כבתוך שלו, והשני לא יזכה אלא במה ששייר הראשון; אולם אין הראשון יכול לגרוע מזכותו של השני על ידי צוואה .
(ג) השני יזכה אם היה כשר לרשת את המצווה בשעת זכייתו, אף אם לא היה כשר לכך במות המצווה ; מת השני לפני שעת זכייתו או שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מן המגיע לו, הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת.
(ד) הוראת  - צוואה על דרך זו ליותר משניים - בטלה, זולת הוראה לטובתו של מי שהיה בחיים בשעת עשיית הצוואה .
43. יורש על תנאי דוחה
(א) המצווה רשאי לצוות שיורש יזכה בהתקיים תנאי או בהגיע מועד.
(ב) לא נתקיים התנאי או לא הגיע המועד לפני מות המצווה , יתנהל העיזבון על ידי מנהל עיזבון עד שיתקיים התנאי או שיגיע המועד או עד שיתברר שהתנאי לא יוכל עוד להתקיים; והוא הדין כשציווה המצווה לתאגיד שעדיין אינו כשר לרשת בהתאם לסעיף 4.
(ג) לא קבע המצווה מי יזכה אם יתברר שהתנאי לא יוכל עוד להתקיים, יזכו היורשים על פי דין .
44. יורש על תנאי מפסיק
(א) המצווה רשאי לצוות שיורש יחדל מלזכות בהתקיים תנאי או בהגיע מועד .
(ב) לא קבע המצווה מי יזכה בהתקיים התנאי או בהגיע המועד, יזכו יורשיו על פי דין כיורשים אחרי אותו יורש בהתאם להוראות סעיף 42.
45. חיובי יורש
המצווה רשאי להורות בצוואתו דבר שיורש יהיה חייב לעשותו, או להימנע מעשותו, במה שקיבל מן העיזבון ; מילויו של חיוב כזה יכול לדרוש כל מי שמעוניין במילויו, ואם היה בדבר ענין לציבור - גם היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו.
46. צוואה וירושה על פי דין
ציווה המצווה חלק יחסי מכל עיזבונו לאחד מיורשיו על פי דין , יבוא חלק זה במקום המגיע לאותו יורש על פי דין ולא בנוסף לכך.
47. מנה וחלק בעיזבון
ציווה המצווה מנה למי שיורש על פי דין או למי שזוכה בחלק יחסי מכל העיזבון על פי הצוואה, תבוא המנה בנוסף על החלק בעיזבון ולא במקומו.
48. יורשים שלא נקבעו חלקיהם
ציווה המצווה לאחדים ולא קבע חלקיהם, יחלקו בשווה.
49. יורש שמת לפני המוריש (תיקון: תשמ'ה)2
זוכה על פי צוואה שמת לפני המצווה, ולא קבע המצווה אדם אחר שיזכה במקומו - אם בשעת מות המצווה נשארו צאצאים של אותו זוכה, יזכו הם לפי כללי החלוקה שבירושה על פי דין; בכל מקרה אחר הוראת הצוואה לטובת אותו זוכה מתבטלת.
50. יורש פסול ויורש שהסתלק (תיקון: תשמ'ה)2
זוכה על פי צוואה שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מן המגיע לו, שלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש, ולא קבע המצווה אדם אחר שיזכה במקומו, הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת.
51. מנה של נכס מסויים
(א) ציווה המצווה נכס מסויים, יזכה בו הזוכה כמות שהיה הנכס במות המצווה .
(ב) אין הזוכה זכאי לדרוש מן היורשים האחרים סילוקו של שעבוד ששועבד בו הנכס על ידי המצווה .
(ג) אין הזוכה זכאי לפיצוי מן היורשים האחרים אם במות המצווה לא היה הנכס בין נכסיו .
(ד) פירות הנכס ויציאותיו עד מות המצווה הם לחשבון העיזבון ; מאז ואילך הם לחשבונו של הזוכה, זולת אם זכה בנכס במועד מאוחר יותר.
52. מנה של נכס בלתי מסויים
ציווה המצווה נכס בלתי-מסויים, זכאי הזוכה לנכס מסוג בינוני.
53. כפיפות להוראות הצוואה
הוראות הסעיפים 41 עד 52, פרט לסעיף 42(ד), חלות במידה שאין בצוואה הוראות אחרות.
54. פירוש הצוואה
(א) מפרשים צוואה לפי אומד-דעתו של המצווה כפי שהיא משתמעת מתוך הצוואה, ובמידה שאינה משתמעת מתוכה - כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות.
(ב) צוואה הניתנת לפירושים שונים, הפירוש המקיים אותה עדיף על פירוש שלפיו היא בטלה.
(ג) צוואה יכול שתהיה בלשון מתנה, מחילה או הודעה או בכל לשון אחרת.
55. מעין צוואה
איש ואשה החיים חיי-משפחה במשק-בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש .
 
פרק רביעי : מזונות מן העיזבון
56. הזכות למזונות
הניח המוריש בן-זוג, ילדים או הורים והם זקוקים למזונות, זכאים הם למזונות מן העיזבון לפי הוראות פרק זה, בין בירושה על פי דין ובין בירושה על פי צוואה .
57. גדרי הזכות למזונות  (תיקון: תשכ'ט)
(א) הזכות למזונות היא -
(1) לבן-זוגו של המוריש - כל זמן אלמנותו, אולם רשאי בית משפט לתת מענק חד-פעמי לאלמנת המוריש הנישאת שנית אם נראה לבית המשפט לעשות כן בנסיבות הענין ובשים-לב לזכויות ילדי המוריש ;
(2) לילדי המוריש - עד גיל 18, לילד נכה - כל זמן נכותו, לילד שהוא חולה-נפש, - כל עוד הוא חולה-נפש, ולילד מפגר - כמשמעותו בחוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ'ט - 1969;
(3) לילד בגיר של המוריש שבית המשפט ראה לפי הנסיבות שמן הראוי לקבוע לו מזונות - עד גיל 23;
(4) להורי המוריש שהדאגה לפרנסתם היתה עליו ערב מותו - כל ימי חייהם.
(ב) בן-זוג שערב מות המוריש נשללה ממנו זכותו לקבל ממזונות ממנו, אינו זכאי למזונות מעיזבונו .
(ג) איש ואשה החיים חיי-משפחה במשק-בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, זכאי הנשאר בחיים למזונות מן העיזבון כאילו היו נשואים זה לזה.
(ד) ילד, לענין מזונות  - לרבות ילד שנולד לאחר מות המוריש , ילד שלא מנישואין , ילד מאומץ , וכן נכד של המוריש שנתייתם לפני מות המוריש או שהדאגה לפרנסתו היתה על מוריש ערב מותו ואין הוריו יכולים לספק לו מזונותיו .
58. הוצאות הכשרה למשלח יד
מזונות מן העיזבון - לרבות הוצאות הכשרתו של הזכאי למשלח-יד .
59. קביעת המזונות
בקביעת הזכות למזונות ומידתם יתחשב בית המשפט , בין השאר:
(1) בשווי העיזבון ;
(2) במה שהזכאי למזונות עשוי לקבל מן העיזבון כיורש על פי דין או כזוכה על פי צוואה ;
(3) ברמת-החיים של המוריש ושל הזכאי למזונות כפי שהיתה ערב מות המוריש , ובשינוי שחל בצרכיו של הזכאי עקב מות המוריש ;
(4) ברכושו של הזכאי למזונות ;
(5) בהכנסתו של הזכאי למזונות מכל מקור שהוא, ובלבד שלגבי בן-זוגו של המוריש לא יתחשב בית משפט בהכנסתו מעבודתו או ממשלח-ידו אלא במידה שהכנסה כזאת שימשה גם ערב מות המוריש לפרנסת המשפחה או לפרנסת בן-הזוג;
(6) במזונות שהזכאי יכול לקבל על פי הסעיפים 2 או 3 לחוק לתיקון דיני המשפחה ( מזונות ), תשי'ט - 1959;
(7) לגבי בן-זוגו של המוריש - במה שמגיע לו על פי עילה הנובעת מקשר האישות, לרבות מה שהאשה מקבלת על פי כתובה .
60. בקשה לקביעת המזונות (תיקון: תשנ'ה)
(א) בקשה לקביעת מזונות תוגש לבית משפט לפני חלוקת העיזבון ; אולם בית משפט רשאי להיזקק לבקשה שהוגשה תוך ששה חדשים לאחר חלוקת העיזבון אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת.
(ב) בית המשפט רשאי לפסוק מזונות למפרע החל ממות המוריש; וכן רשאי הוא לפסוק מזונות זמניים עד לגמר בירור הבקשה.
(ג) (בוטל)
61. דרכי סיפוק המזונות
(א) בית המשפט יקבע את סיפוק המזונות בהקצבות חוזרות, אולם רשאי הוא לקבעו בתשלום חד-פעמי או מקצתו בצורה האחת ומקצתו בצורה האחרת, אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת.
(ב) בית-המשפט רשאי לקבוע את הדרכים לסיפוק המזונות ובין השאר -
(1) מי יספק את המזונות ולידי מי יסופקו;
(2) הבטחת המזונות על ידי הפקדה, השקעה, ביטוח-קיצבה, שעבוד או באופן אחר.
(ג) בית המשפט רשאי להתנות את סיפוק המזונות בתנאים אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת.
(ד) נקבעו הקצבות חוזרות, רשאי כל צד, בעל עת, לבקש שינוי הדרכים או התנאים לסיפוקן או לבקש החלפתן בתשלום חד-פעמי.
62. גילוי עובדות ושינוי נסיבות
(א) נקבעו מזונות, רשאי הזכאי למזונות לבקש הגדלתם ורשאים היורשים לבקש הקטנתם או ביטולם ולבקש החזרתו של תשלום חד-פעמי, כולו או מקצתו, הכל לפי הענין, אם נתגלו עובדות שהיו קיימות בשעת קביעת המזונות ולא היו ידועות למבקש אותה שעה.
(ב) נקבעו הקצבות חוזרות, רשאי הזכאי למזונות לבקש הגדלתן ורשאים היורשים לבקש הקטנתן או הפסקתן אם השתנו הנסיבות שהיו קיימות בשעת קביעתן, ובלבד שבקשה לפי סעיף-קטן זה לא תוגש לבית המשפט לפני תום שנה מיום החלטתו הקודמת ושבית המשפט רשאי שלא להיזקק לשינוי בנסיבות שהמבקש יכול היה לצפות מראש בשעת הדיון הקודם.
(ג) אין לחייב יורש לפי סעיף זה בתשלום מזונות אלא כדי שוויו של מה שיקבל מן העיזבון , ואם קיבל מנכסי העיזבון בתום לב - כדי שוויו של מה שנשאר בידו; ואין לחייב זכאי למזונות בהחזרתם תשלום חד-פעמי שקיבל, אלא כדי שוויו של מה שקיבל, ואם קיבל בתום לב - כדי שוויו של מה שנשאר בידו.
63. הרחבת העיזבון לצרכי מזונות
(א) לא היה בעיזבון כדי סיפוק מזונות לכל הזכאים להם, רשאי בית המשפט לראות כחלק מן העיזבון מה שנתן המוריש בלי תמורה נאותה תוך שנתיים לפני מותו, למעט מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות הענין.
(ב) בית משפט רשאי לחייב את המקבל להחזיר לעיזבון או לשלם מזונות כדי שוויו של מה שנשאר בידו בזמן מות המוריש, ואם קיבל שלא בתום-לב - כדי שוויו של מה שקיבל.
(ג) המקבל רשאי להפחית את התמורה שנתן או שוויה ממה שעליו להחזיר או לשלם.
64. סדר העדיפות בין הזכאים
לא היה בעיזבון כדי סיפוק המזונות לכל הזכאים להם, רשאי בית משפט, לפי הנסיבות, לחלקם ביניהם או לפסוק מזונות לאלה הנראים לו כזקוקים להם ביותר.
65. עסקאות בזכות למזונות
(א) הסכם בדבר מזונות לפי פרק זה וויתור עליהם, אם נעשו בחיי המוריש - בטלים, ואם נעשו אחרי מותו, טעונים אישור בית משפט .
(ב) הוראת - צוואה השוללת או מגבילה זכות למזונות לפי פרק זה - בטלה.
(ג) זכות למזונות לפי פרק זה אינה ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקול ואינה עוברת בירושה .
 
פרק חמישי : צו ירושה וצו קיום צוואה
65א. ממונה ארצי ורשמים לענייני ירושה (תיקון: תשנ'ח)3
(א) האפוטרופוס הכללי, כמשמעותו בסעיף 2 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל'ח - 1978, יהיה ממונה ארצי לענייני ירושה (להלן - הממונה הארצי), והמשנה לאפוטרופוס הכללי יהיה משנה לממונה הארצי.
(ב) כל אחד מסגני האפוטרופוס הכללי, הכשיר להיות שופט של בית משפט שלום, יהיה רשם לענייני ירושה.
(ג) שר המשפטים רשאי למנות, נוסף על הרשמים לפי סעיף קטן (ב), עובד המדינה שהאפוטרופוס הכללי ממונה עליו, הכשיר להיות שופט של בית משפט שלום, לרשם לענייני ירושה.
(ד) שר המשפטים יקבע, בהודעה ברשומות, את אזורי פעולתם של הרשמים לענייני ירושה .
(ה) שמות סגני האפוטרופוס הכללי שהם רשמים לענייני ירושה לפי הוראות סעיף קטן (ב) ושמות הרשמים לענייני ירושה שמונו לפי סעיף קטן (ג) יפורסמו ברשומות.
66. הצהרה על זכויות היורשים (תיקון: תשנ'ח)
(א) הרשם לענייני ירושה רשאי להצהיר על זכויות היורשים : בירושה על פי דין - על ידי צו ירושה ; בירושה על פי צוואה - על ידי צו קיום צוואה .
(ב) ציווה המוריש חלק מנכסיו, יינתן על אותו חלק צו קיום צוואה , ועל הנותר - צו ירושה .
67. הגשת התנגדויות (תיקון: תשנ'ח)
הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה , יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו .
67א. מתן צו ירושה וצו קיום צוואה על ידי בית המשפט (תיקון: תשנ'ח)
(א) על אף האמור בסעיף 66(א), בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה שהוגשה לרשם לענייני ירושה תועבר לבית המשפט בכל אחד מאלה:
(1) הוגשה התנגדות לבקשה;
(2) המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה;
(3) היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו ראו לנכון ליזום הליך לענין הבקשה או להצטרף להליך;
(4) האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה חסוי, קטין או נעדר;
(5) הצוואה נושא הבקשה היא צוואה בעל פה כמשמעותה בסעיף 23;
(6) בצוואה נושא הבקשה קיים פגם או חסר כמשמעותו בסעיף 25;
(7) על הירושה חלות הוראות הפרק השביעי;
(8) הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט .
(ב) בקשה שהדיון בה הועבר לבית המשפט לפי סעיף קטן (א), יראו אותה כתובענה לפי סעיף 1 לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ'ה1995-, ובית המשפט רשאי להצהיר על זכויות היורשים כאמור בסעיף 66.
(ג) נתן בית המשפט צו ירושה או צו קיום לפי סעיף זה, יועבר העתק הצו לרשם לענייני ירושה לשם רישום לפי סעיף 73ד.
68. ראיות (תיקון: תשנ'ח)
(א) עובדת-מותו של אדם וזמן-מותו טעונים הוכחה בתעודת-מוות או בהצהרת-מוות, זולת אם התיר בית משפט , או הרשם לענייני ירושה , מטעמים מיוחדים שיירשמו, להוכיחם באופן אחר.
(ב) צוואה , למעט צוואה בעל פה , טעונה הוכחה בהגשת המקור; הוכח שהמקור נשמד בדרך או בנסיבות שאין בהן כדי לבטל את הצוואה , או שאי-אפשר להגיש את המקור, רשאי בית המשפט להתיר הוכחת - הצוואה בהגשת העתק או באופן אחר.
69. תכנם של צו ירושה וצו קיום
(א) צו ירושה יצהיר על שמות היורשים ועל חלקו היחסי של כל אחד מהם בעיזבון.
(ב) צו קיום צוואה יצהיר שהצוואה היא בת-תוקף חוץ מהוראותיה שבית המשפט מצא שהן בטלות.
70. שינויים לאחר מות המוריש
(א) מת יורש אחרי מות המוריש ולפני מתן הצו , או שחל באותה תקופה שינוי אחר, יפרט הצו את הפרטים האמורים בסעיף 69 כמצבם בזמן מתן הצו.
(ב) נתמנה מנהל עיזבון , יצויין הדבר בצו הירושה או בצו קיום הצוואה.
71. כוחם של צו ירושה וצו קיום צוואה
צו ירושה וצו קיום צוואה כוחם יפה כלפי כל העולם כל עוד לא תוקנו או בוטלו.
72. תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום צוואה (תיקון: תשמ'ה, תשנ'ח)2
(א) נתן רשם לענייני ירושה או בית משפט צו ירושה או צו קיום צוואה , רשאי כל אחד מהם, לגבי צווים שנתן, לפי בקשת מעוניין בדבר, לתקנם או לבטלם על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניו בזמן מתן הצו; ואולם ראה רשם לענייני ירושה שלא להיזקק לעובדה או לטענה שהמבקש יכול היה להביאה לפני מתן הצו, או שיכול היה להביאה לאחר מכן ולא עשה כן בהזדמנות הסבירה הראשונה, יעביר את הבקשה לבית המשפט .
(ב) תוקן או בוטל צו ירושה או צו קיום צוואה לפי הוראות סעיף קטן (א), יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים וליורשים על פי דין או לנהנים על פי הצוואה .
73. הגנת רוכש בתום לב
מי שרכש זכות בתום-לב ובתמורה בסמכו על צו ירושה או על צו קיום צוואה שהיה בר-תוקף אותה שעה, או מי שקיים חיוב בתום-לב בסמכו כאמור, אין לבטל זכותו או לחייבו שנית אף אם הצו תוקן או בוטל לאחר מכן.
73א. סמכויות הממונה הארצי ומשנהו (תיקון: תשנ'ח)
(א) הממונה הארצי יקבע את נוהלי עבודתם של הרשמים לענייני ירושה.
(ב) הסמכויות הנתונות לממונה הארצי לפי חוק זה נתונות גם למשנה לממונה הארצי; הממונה הארצי רשאי לתת למשנה לממונה הארצי הנחיות לענין הפעלת סמכויותיו.
73ב. אי-תלות (תיקון: תשנ'ח)
(א) במילוי תפקידו לפי חוק זה אין על רשם לענייני ירושה מרות זולת מרותו של הדין.
(ב) רשם לענייני ירושה לא ישמש כבא-כוחו של היועץ המשפטי לממשלה בענין שבו טיפל בכל הליך משפטי לפי חוק זה.
73ג. סמכויות חקירה (תיקון: תשנ'ח)
לרשם לענייני ירושה יהיו הסמכויות הנתונות לועדת החקירה לפי סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה, התשכ'ט - 1968, ככל שהדבר דרוש למילוי תפקידו לפי חוק זה.
73ד. מרשם ארצי (תיקון: תשנ'ח)
הממונה הארצי ינהל מרשם ארצי של צווי ירושה וצווי קיום צוואות , של בקשות לצווי ירושה ולצווי קיום צוואות ושל צוואות שהופקדו לפי סעיף 21; פרטי המרשם ודרכי ניהולו ייקבעו בתקנות.
74. הוצאות (תיקון: תשנ'ח)
ההוצאות הכרוכות בהליכים לפי פרק זה, בסכום שיקבע בית המשפט או הרשם לענייני ירושה, יחולו על העיזבון אם לא הורה בית המשפט או הרשם לענייני ירושה שיחולו, כולן או מקצתן, על צד אחד.
75. מסירת צוואה לרשם לענייני ירושה (תיקון: תשנ'ה, תשנ'ח)
(א) מי שיש בידו צוואה חייב למסרה, במקור או בהעתק מאושר, לרשם לענייני ירושה מיד לאחר שנודע לו על מות המצווה .
(ב) המפר הוראות סעיף זה, דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס.
76. הודעה על צוואה (תיקון: תשנ'ח)
הופקדו צוואה או זכרון דברים על צוואה שבעל פה אצל רשם לענייני ירושה או נמסרה לו צוואה לפי סעיף 75, ולא הוגשה בקשה לקיום הצוואה תוך שלושה חודשים לאחר מות המצווה או לאחר מסירת הצוואה כאמור, הכל לפי המאוחר יותר, ימסור הרשם לענייני ירושה הודעה על כך לזכאים לפי הצוואה ויודיע על כך ברבים; פרטי ההודעה ברבים ייקבעו בתקנות.
 
פרק ששי : הנהלת העיזבון וחלוקתו
סימן א´: שמירת העיזבון
77. אמצעים לשמירת העיזבון
בכל עת לאחר מות המוריש וכל עוד לא נתמנה מנהל עיזבון רשאי בית המשפט , לפי בקשת מעוניין בדבר או מיזמת עצמו, לנקוט אמצעים הנראים לו לשמירת העיזבון או לשמירת זכויות בעיזבון , לרבות עיכוב זמני של פעולות בנכסי העיזבון , מתן צו למכירתם של נכסים פסיבים שבעיזבון ומינוי מנהל עיזבון זמני.
סימן ב´: מנהל עיזבון
78. מינוי מנהל עיזבון (תיקון: תשנ'ח)
(א) בית המשפט רשאי, לפי בקשת מעוניין בדבר, למנות, בצו, מנהל עיזבון .
(ב) היתה הבקשה בהסכמת כל הצדדים הנוגעים בדבר, תוגש הבקשה לרשם לענייני ירושה ; הוגשה בקשה כאמור, רשאי הרשם לענייני ירושה למנות בצו מנהל עיזבון , ויהיו לו, לענין המינוי, הסמכויות הנתונות לבית המשפט לפי סעיף 89.
79. כשרות להתמנות
למנהל עיזבון יכול להתמנות יחיד או תאגיד או האפוטרופוס הכללי .
80. הסכמה (תיקון: תשנ'ח)
לא יתמנה למנהל עיזבון אלא מי שהודיע לבית המשפט או לרשם לענייני ירושה, לפי הענין על הסכמתו לכך.
81. הוראות המוריש (תיקון: תשנ'ח)
קבע המוריש בצוואתו אדם שיבצע צוואתו או שינהל עיזבונו , ימנה בית המשפט או הרשם לענייני ירושה, לפי הענין, אותו אדם כמנהל עיזבון, זולת אם אינו יכול או אינו מסכים לקבל את המינוי או שבית המשפט או הרשם לענייני ירושה משוכנע, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שיש סיבות מיוחדות שלא למנותו.
81א. הליכים בבית המשפט (תיקון: תשנ'ח)
נתמנה מנהל עיזבון לפי סעיף 78(ב) או לפי סעיף 81, יימשכו ההליכים לפי פרק זה בבית המשפט .
82. תפקידים
מנהל עיזבון חייב, בכפוף להוראות בית המשפט, לכנס את נכסי העיזבון , לנהל את העיזבון , לסלק את חובות העיזבון , לחלק את יתרת העיזבון בין היורשים, לפי צו - ירושה או צוואה מקוימת, ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו ירושה או של צוואה מקויימת.
83. הוראות בית המשפט
בית משפט רשאי, בכל עת, לפי בקשת מעוניין בדבר או מיזמת עצמו, לתת למנהל עיזבון הוראות בכל דבר הנוגע למילוי תפקידיו.
84. פרטת עיזבון (תיקון: תשמ'ה)2
(א) בהקדם האפשרי ולא יאוחר מששים יום לאחר מינויו יגיש מנהל העיזבון לאפוטרופוס הכללי פרטה של נכסי העיזבון ושל חובותיו ויאמת בתצהיר שלפי מיטב ידיעתו הפרטה שלמה.
(ב) הוגשה פרטה ולאחר מכן נתגלו נכסים או חובות נוספים, יגיש מנהל עיזבון, תוך ארבעה-עשר יום מן היום שנתגלו, תוספת פרטה ויאמתה כאמור בסעיף-קטן (א).
(ג) האפוטרופוס הכללי רשאי, אם ראה סיבות מצדיקות, להאריך את התקופות להגשת פרטה או תוספת-פרטה.
85. שומה (תיקון: תשמ'ה)
בית משפט רשאי להורות -
(1) שמנהל העיזבון יגיש לאפוטרופוס הכללי, במועד שקבע, שומת נכסי העיזבון ערוכה לתאריך שקבע בית המשפט ;
(2) שהשומה האמורה תיערך על-ידי שמאי או על-ידי אדם אחר שקבע בית המשפט .
85א. השקעת כספים (תיקון: תשל'ו)
כספי העיזבון שאינם דרושים לצרכי הנהלתו השוטפים, חייב מנהל העיזבון להחזיקם או להשקיעם כדרוש לשם שמירת הקרן והבטחת פירות; שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות דרכים להשקעת כספי עיזבון, שיהיו חובה על מנהל עיזבון.
86. חשבונות, דו'ח ומתן ידיעות (תיקון: תשמ'ה)2
מנהל עיזבון חייב, בכל ענייני העיזבון, לנהל חשבונות, להגיש לאפוטרופוס הכללי דין-וחשבון כפי שיורה ולפחות אחת לשנה ובפקיעת מישרתו, ולמסור לאפוטרופוס הכללי ידיעות מלאות לפי דרישתו.
87. בדיקת דו'חות (תיקון: תשמ'ה)
שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בדבר אופן בדיקת הפרטה והדו'חות בידי האפוטרופוס הכללי ורשאי הוא לקבוע סוגי דו'חות שהאפוטרופוס הכללי יהיה פטור מבדיקתם, בתנאים שייקבעו.
88. אחריות
מנהל עיזבון אחראי לנזק שגרם עקב הפרת חובתו כמנהל עיזבון ; בית המשפט רשאי לפטרו מאחריותו, כולה או מקצתה, אם פעל בתום-לב ונתכוון למילוי תפקידיו; מנהל עיזבון אינו נושא באחריות אם פעל בתום-לב לפי הוראות בית המשפט .
89. ערובה
(א) בית המשפט רשאי, לפני מינויו של מנהל עיזבון או אחרי כן, לדרוש שמנהל העיזבון ישעבד נכסים או יתן ערובה אחרת להבטחת מילוי תפקידיו וחובותיו, ורשאי בית המשפט, בכל עת, לדרוש ערובה נוספת או לשחרר ערובה שניתנה, כולה או מקצתה.
(ב) הורה המוריש בצוואתו שמבצע צוואתו או מנהל עיזבונו לא יחוייב לתת ערובה, או שציין בצוואתו אדם שיבצע צוואתו או ינהל עיזבונו ולא הורה שעליו לתת ערובה, לא ידרוש בית המשפט ממנהל העיזבון שיתן ערובה אלא אם שוכנע, מטעמים שיירשמו, שהיו סיבות מיוחדות לעשות כן.
90. מימוש הערובה
ערובה לפי סעיף 89 תינתן לזכות האפוטרופוס הכללי, והוא מוסמך לייצג את הזכאים בכל הנוגע למימושה.
91. שכר (תיקון: תשנ'ח)
בית המשפט רשאי לפסוק למנהל עיזבון שכר לפי כללים שקבע שר המשפטים בתקנות.
92. פקיעת המשרה
(א) מנהל עיזבון רשאי, על-ידי הודעה בכתב לבית המשפט , להתפטר מתפקידו; ההתפטרות אינה תופסת אלא אם בא עליה אישור בית המשפט ומן היום שנקבע לכך באישור.
(ב) בית המשפט רשאי, לפי בקשת מעוניין בדבר, או מיזמת עצמו, לפטר מנהל עיזבון אם לא מילא תפקידו כראוי או אם ראה בית המשפט סיבה אחרת לפיטוריו.
(ג) מישרתו של מנהל עיזבון פוקעת אם אישר בית המשפט שסיים תפקידו ומן היום שנקבע לכך באישור.
93. מנהלים אחדים (תיקון: תשנ'ח)
מינה בית המשפט או הרשם לענייני ירושה שני מנהלי עיזבון או יותר, יחולו ההוראות הבאות, זולת לאם הורה בית המשפט אחרת:
(1) מנהלי העיזבון חייבים לפעול תוך הסכמה; בענין שדעותיהם חלוקות, יפעלו כפי שיחליט בית המשפט ;
(2) פעולה של אחד או של אחדים ממנהלי העיזבון טעונה הסכמת האחרים או אישור בית המשפט, מראש או למפרע;
(3) בענין שאינו סובל דיחוי רשאי כל אחד ממנהלי העיזבון לפעול על דעת עצמו;
(4) כל מנהל עיזבון אחראי לפעולת חבריו זולת אם התנגד לה או לא ידע עליה;
(5) נתפנה מקומו של אחד ממנהלי העיזבון או שחדל לפעול, זמנית או לצמיתות, חייבים האחרים להודיע על כך מיד לבית המשפט, והם חייבים ומוסמכים להמשיך בתפקידיהם כל עוד לא הורה בית-המשפט אחרת.
94. הגנת צד שלישי
פעולה של מנהל עיזבון הטעונה הסכמה או אישור לפי סעיף 93(2) תהא בת-תוקף גם באין הסכמה או אישור כזה אם נעשתה כלפי אדם שלא ידע ולא היה עליו לדעת שהיא טעונה הסכמה או אישור.
95. הוראות המוריש
נתן המוריש בצוואתו הוראות בענין מן העניינים הנתונים לפי סימן זה לשיקול - דעתו של בית משפט , יפעל בית משפט בהתאם להוראות אלה, זולת אם שוכנע, מטעמים שיירשמו, שהיו סיבות מיוחדות לסטות מהן.
96. האפוטרופוס הכללי כמנהל עיזבון
נתמנה האפוטרופוס הכללי כמנהל עיזבון , לא יחולו הוראות הסעיפים 80, 84 עד 91.
סימן ג´: ניהול העיזבון על ידי מנהל עיזבון
97. סמכויות מנהל העיזבון
מנהל העיזבון מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו; את הפעולות המנויות להלן אין הוא מוסמך לעשות בלי שבית המשפט אישרן תחילה:
(1) העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או במסחר, או של דירה;
(2) השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה;
(3) פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי חוק;
(4) מתן ערובה;
(5) כל פעולה אחרת שקבע אותה בית משפט, בצו המינוי או לאחר מכן, כטעונת-אישור כאמור.
98. כינוס נכסי העיזבון
מנהל העיזבון רשאי לדרוש שנכסי העיזבון יימסרו לו ושחובות שהגיעו למוריש יסולקו לו, וידו בזה כיד המוריש .
99. הזמנת נושים
(א) מנהל העיזבון חייב להזמין את נושי המוריש להודיע לו בכתב על תביעותיהם; ההזמנה תפורסם ברבים ולמתן ההודעה תיקבע תקופה של שלושה חדשים לפחות מיום הפרסום.
(ב) בית  משפט רשאי לפטור את מנהל העיזבון מן החובה להזמין את הנושים, אם ראה שבניסוח הענין אין הצדקה להזמינם.
(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובת מנהל העיזבון לסלק חובות העיזבון שעליהם נודע לו בדרך כל-שהיא.
100. במה מסלקים חובות העיזבון
(א) לסילוקם של חובות העיזבון ישתמש מנהל העיזבון בראש ובראשונה בכספים הנמצאים בעיזבון.
(ב) במידה שסילוק החובות מצריך מימוש של נכסי עיזבון, יציע אותם מנהל העיזבון תחילה ליורשים ויתן להם שהות סבירה לרכשם במחיר שאינו נופל ממחיר השוק.
(ג) ציווה המוריש נכס מסויים לפלוני, לא ימומש אותו נכס כל עוד אפשר לסלק חובות העיזבון מתוך נכסי עיזבון אחרים.
(ד) בית משפט רשאי לתת למנהל העיזבון הוראות שונות מהוראות סעיף זה, ורשאי הוא להורות לו שמכירתם של נכסי עיזבון תהיה בדרך שנכסים כאלה נמכרים בהוצאה לפועל או בדרך אחרת שיקבע.
101. חובות מובטחים
חוב מחובות המוריש שהיה מובטח ערב מותו, אין הוראות חוק זה פוגעות בגבייתו מתוך הבטוחה.
102. חובות בעתיד
חוב מחובות המוריש שלא הגיע זמן פרעונו וחוב על תנאי רשאי בית משפט , אם ראה סיבה לכך, להורות שיובטח או שיסולק כפי שיקבע, אף לפני זמן הפרעון או בטרם התקיים התנאי.
103. הוצאות ניהול עיזבון
הוצאות ניהול עיזבון , לרבות שכרו של מנהל עיזבון, יחולו על העיזבון אם לא הורה בית המשפט שיחולו, כולן או מקצתן, על צד אחר.
104. סדר עדיפות בין חובות העיזבון (תיקון: תשל'ג)
(א) הסכומים הבאים ( בחוק זה - חובות העיזבון ) יסולקו לפי סדר-עדיפות זה:
(1) ההוצאות הכרוכות בהלויית המוריש , בקבורתו ובהצבת מצבה על קברו, לפי הנהוג באותן נסיבות;
(2) ההוצאות של צו ירושה , של צו קיום צוואה ושל ניהול העיזבון במידה שהן חלות על העיזבון ;
(3) החובות שהמוריש היה חייב ערב מותו ולא נתבטלו במותו ( בחוק זה - חובות המוריש ), לרבות המגיע לאשתו על פי כתובה במידה שסכום הכתובה אינו עולה על סכום סביר;
(4) המגיע לבן-זוגו של המוריש על פי עילה הנובעת מקשר האישות, פרט לכתובה כאמור בפיסקה (3), והמגיע לבן-זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל'ג - 1973, או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק.
(ב) חובות העיזבון בעלי עדיפות שווה יסולקו לפי יחס הסכומים שלהם.
(ג) עדיפותם של מסים ותשלומי-חובה אחרים תהיה בהתאם להוראות החוקים הדנים בהם.
(ד) חובות העיזבון עדיפים על מזונות מן העיזבון .
105. בירורם וסילוקם של חובות
(א) היה מקום להניח שיהיה בעיזבון כדי סילוק כל חובות העיזבון , רשאי מנהל העיזבון לסלק חובות גם לפני גמר בירורם של שאר החובות.
(ב) קיים חשש שלא יהיה בעיזבון כדי סילוק כל חובות העיזבון , לא יסלק מנהל העיזבון אלא חובות שבית המשפט התיר סילוקם, במלואם, בחלקים או בשיעורים, הכל כפי שהורה בית המשפט.
(ג) לענין סעיף זה ' חובות העיזבון ' - גם מזונות מן העיזבון במשמע.
106. פשיטת רגל של העיזבון
התברר שאין בעיזבון כדי סילוקם של כל חובות העיזבון, חייב מנהל העיזבון להגיש בקשה למתן צו ניהול העיזבון בפשיטת-רגל לפי דיני פשיטת-רגל, אם לא ציווה בית המשפט על דרך אחרת של חיסול העיזבון.
 
סימן ד´: חלוקת העיזבון על ידי מנהל עיזבון
107. מועד החלוקה
(א) אחרי סילוקם של חובות העיזבון ושל המזונות מן העיזבון תחולק יתרת העיזבון בין היורשים .
(ב) אין לחלק את יתרת העיזבון כל עוד לא עברה התקופה שנקבעה בהזמנת הנושים;
ואין לחלקה כל עוד לא נקבעו הזכויות התלויות, לפי סעיף 3(ב), בלידתו של אדם.
(ג) בית המשפט רשאי, אם ראה שהעיזבון מאפשר זאת, להתיר חלוקת מקצת העיזבון עוד לפני סילוק חובות העיזבון והמזונות מן העיזבון ולפני תום המועדים לפי סעיף קטן (ב).
(ד) הורה המוריש בצוואתו בדבר מועד מאוחר יותר לחלוקת העיזבון , ינהלו לפי הוראות הצוואה, אם לא הורה בית המשפט לשנות את מועד החלוקה.
108. מגורים וכלכלה לזמן מעבר
(א) מי שערב מות המוריש היה גר עמו בדירתו, בין שהמוריש היה בעל הדירה ובין ששכר אותה, רשאי להוסיף ולגור בה שלושה חדשים, ואם היה יורש - ששה חדשים לאחר מות המוריש , ורשאי הוא להשתמש, אותה תקופה, במטלטלי משק-הבית המשותף במידה שהשתמש בהם ערב מות המוריש .
(ב) מי שערב מות המוריש היה גר עמו ואותו זמן היתה כלכלתו על המוריש, רשאי לקבל כלכלתו מן העיזבון חודש ימים לאחר מות המוריש .
(ג) אין בזכויות לפי סעיף זה כדי לחייב אדם כלפי העיזבון או לגרוע מחלקו של יורש בעיזבון; ואין בהן כדי להוסיף על הוראות החוקים להגנת הדייר או לגרוע מהן, או לגרוע מהוראות סעיף 115.
109. נושא החלוקה
(א) נכסי העיזבון יחולקו בין היורשים לפי שוויים בזמן החלוקה.
(ב) שבח הנכסים, פירותיהם וכל מה שבא במקום הנכסים ממות המוריש עד לחלוקת העיזבון - של העיזבון הם, והוא הדין לגבי פחת הנכסים ולגבי תשלומים המוטלים עליהם.
(ג) לא היה בעיזבון , אחרי סילוקם של חובות העיזבון ושל המזונות מן העיזבון , כדי כל המנות, יופחתו המנות לפי יחס שוויין במות המצווה , זולת אם היתה בצוואתו הוראה אחרת לענין זה.
110. חלוקה על פי הסכם
(א) נכסי העיזבון יחולקו בין היורשים על פי הסכם ביניהם או על פי צו בית משפט.
(ב) מנהל העיזבון יציע ליורשים תכנית לחלוקת הנכסים וינסה להביאם לידי הסכמה.
(ג) נעדר אחד היורשים ולא היה מיוצג כדין, יבוא אישורו של בית משפט במקום הסכמתו.
(ד) מתחלקים נכסי העיזבון על פי הסכם בין היורשים, לא יחולו הוראות הסעיפים 112 עד 117.
111. חלוקה על פי צו בית משפט
(א) באין הסכם בין היורשים יחולקו נכסי העיזבון ביניהם על פי צו בית המשפט.
(ב) מנהל העיזבון יביא לפני בית-המשפט תכנית לחלוקת הנכסים.
(ג) הורה המוריש בצוואתו כיצד יחולקו נכסי העיזבון בין היורשים, ינהג בית משפט לפי הוראות הצוואה , זולת אם שוכנע, מטעמים שיירשמו, שהיו סיבות מיוחדות לסטות מהן; באין הוראות כאלה בצוואת המוריש, ינהג בית משפט לפי הכללים שבסעיפים 112 עד 117.
112. חלוקת נכס כנגד נכס
נכסי העיזבון יחולקו בין היורשים ככל האפשר בעין, בשים-לב לתועלת שנכס פלוני עשוי להביא ליורש פלוני ולערך הרגשי שיש לנכס פלוני לגבי יורש פלוני.
113. נכסים שאינם ניתנים לחלוקה
(א) נכס שאינו ניתן לחלוקה ונכס שעל-ידי חלוקה היה מאבד שיעור ניכר מערכו, לרבות יחידה בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או במסחר, ולמעט משק חקלאי שהסעיף 114 חל עליו - יימסר ליורש המרבה במחירו, ובלבד שלא יפחת ממחיר השוק; הסכום שהציע אותו יורש ייזקף על חשבון המגיע לו מן העיזבון, ואם עלה על המגיע כאמור, ישלם היורש את הסכום העודף.
(ב) לא הסכים אף יורש אחד לרכוש את הנכס כאמור בסעיף-קטן (א), יימכר הנכס ודמי המכר יחולקו.
(ג) בית משפט רשאי להורות שהמכירה תהיה בדרך שנכסים כאלה נמכרים בהוצאה לפועל או בדרך אחרת שיקבע, ורשאי הוא לקבוע את תנאי התשלום לפי סעיף-קטן (א) ותנאי תשלום דמי המכר לפי סעיף-קטן (ב).
114. משק חקלאי
(א) משק חקלאי שהוא יחידה שחלוקתה היתה פוגעת בכושר-קיומה כמשק חקלאי העשוי לפרנס משפחה חקלאית - יימסר ליורש המוכן ומסוגל לקיימו, והוא יפצה את היורשים האחרים במידה ששווי המשק עולה על המגיע לו מן העיזבון.
(ב) באין הסכמה בין היורשים בשאלה מי מהם מוכן ומסוגל לקיים את המשק החקלאי, מה הם הנכסים המהווים את המשק החקלאי, מהו שווי המשק לצורך החישוב בין היורשים ובדבר צורת הפיצוי ליורשים האחרים, זמני סילוקו והבטחתו - יחליט בית משפט לפי הנסיבות.
(ג) היו שני יורשים או יותר, ובהם בן-זוגו של המוריש, מוכנים ומסוגלים לקיים את המשק החקלאי - בן זוגו של המוריש עדיף על יורשים אחרים.
(ד) היה יורש עובד במשק החקלאי בחיי המוריש או שהשקיע בו מהונו ולא קיבל תמורה כפי שאדם אחר היה מקבלה, יובא זאת בחשבון בקביעת הפיצוי האמור.
115. דירת המגורים (תיקון: תשל'ו)
(א) דירה שהמוריש היה ערב מותו בעלה וגר בה, רשאים בן-זוגו, ילדיו והוריו שהיו גרים בה אותה שעה עם המוריש, להוסיף ולגור בה כשוכרי היורשים שבחלקם נפלה הדירה; דמי השכירות, תקופתה ותנאיה ייקבעו בהסכם בין הנשארים בדירה לבין אותם היורשים, ובאין הסכם ביניהם - על-ידי בית-המשפט.
(ב) בית-המשפט רשאי לקבוע, לפי בקשת היורשים האמורים:
(1) שיוסיפו לגור בדירה רק אלה שאין להם דירה אחרת למגורים;
(2) שהנשארים בדירה יוסיפו לגור רק בחלק מן הדירה, ובלבד שחלק זה יכלול את המטבח וחדרי-השירות, אם ישנם.
(ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו גם על דירה ששכר המוריש לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים וגר בה ערב מותו והשכירות לא נתבטלה במותו; והוא, על אף האמור לענין זה בחוזה השכירות.
(ד) דירה שהמוריש שכר לתקופה קצרה יותר וגר בה ערב מותו, זכות השכירות בה על פי חוזה שאינה מתבטלת במות המוריש ואינה זכות לפי חוקי הגנת הדייר, תימסר לבן-זוגו, לילדיו ולהוריו שהיו גרים באותה דירה עם המוריש ערב מותו.
116. חלוקה על פי הגרלה
נכסים שלא ניתן לנהוג בהם לפי הסעיפים 112 עד 115 יחולקו בין היורשים על פי גורל.
117. תיאום הזכויות של יורשים אחרים
(א) מקום שהוראות סימן זה נותנות זכות לאחד היורשים, גם יורשים אחדים במשמע אם הסכימו להשתמש באותה זכות במשותף.
(ב) רצו יורשים אחדים להשתמש באותה זכות כל אחד בפני עצמו, יכריע ביניהם בית משפט .
(ג) אין למסור נכס אחד ליורשים אחדים בלי הסכמתם.
118. פרטת חלוקה
(א) מנהל העיזבון יגיש לבית משפט, תוך שלושים יום לאחר חלוקת העיזבון , פרטה של חלוקת העיזבון ויאמת בתצהיר את שלמות הפרטה.
(ב) הפרטה תציין את הנכסים שכל אחד מן היורשים קיבל מן העיזבון ותכלול שומת שוויים של נכסים אלה בזמן החלוקה, אם לא ויתרו היורשים על השומה.
119. חלוקה נוספת
חולק העיזבון ולאחר מכן נתגלו נכסי עיזבון נוספים, יחולקו אף הם לפי הוראות סימן זה, אך אין לחזור ולחלק את אשר חולק אלא בהסכמת הנוגעים בדבר או במידה שנראה לבית משפט שהחלוקה הקודמת היתה נעשית אחרת אילו הנכסים הנוספים היו ידועים אותו זמן.
120. תיקון חלוקה
(א) חולק העיזבון, אם על פי הסכם בין היורשים ואם על פי צו בית משפט, ולאחר מכן נודעו עובדות המראות ששומת נכס מנכסי העיזבון היתה מוטעית ביותר מששית, או שתוקן או בוטל צו הירושה או צו קיום צוואה שעל יסודם נעשתה החלוקה, חייבים אלה שקיבלו יותר מחלקם להחזיר את היתרה לאלה שקיבלו פחות מחלקם, ובלבד שמי שקיבל מנכסי העיזבון בתום-לב אינו חייב להחזיר אלא מה שנשאר בידו.
(ב) באין הסכמה בין הצדדים יקבע בית משפט, לפי הנסיבות, אם ההחזרה תהיה בעין או בכסף.
 
סימן ה´: ניהול העיזבון וחלוקתו על ידי היורשים
121. הוראה כללית
(א) נתמנה מנהל עיזבון, אין היורשים רשאים לעשות בעיזבון, אלא ברשות מנהל העיזבון או בית המשפט.
(ב) לא נתמנה מנהל עיזבון , ינוהל ויחולק העיזבון על ידי היורשים לפי הוראות סימן זה.
122. יורשים אחדים (תיקון: תשל'ו)
(א) בניהול העיזבון חייבים היורשים לפעול תוך הסכמה; בענין שדעותיהם חלוקות יפעלו כפי שיחליט בית המשפט.
(ב) פעולה של אחד או אחדים מן היורשים טעונה הסכמת האחרים או אישור בית משפט, מראש או למפרע. בתובענה של אחד היורשים או נגד אחד היורשים יכול שהאישור יינתן על-ידי בית המשפט הדן בתובענה.
(ג) בענין שאינו סובל דיחוי רשאי כל אחד מן היורשים לפעול על דעת עצמו.
123. הזמנת נושים
(א) היורשים רשאים להזמין את נושי המוריש להודיע להם בכתב על תביעותיהם; ההזמנה תפורסם ברבים ולמתן ההודעה תיקבע תקופה של שלושה חדשים לפחות מיום הפרסום.
(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובת היורשים לסלק חובות העיזבון שעליהם נודע להם בדרך כל-שהיא.
124. סילוק חובות
על סילוק חובות העיזבון על-ידי היורשים יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות הסעיפים 100 עד 106.
125. חלוקת העיזבון
על חלוקת העיזבון בין היורשים יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות הסעיפים 107 עד 120; הגשת פרטת חלוקה כאמור בסעיף 118 תהא רשות בידי היורשים, כולם או מקצתם.
 
סימן ו´: אחריות היורשים לחובות העיזבון
126. אחריות בנכסי העיזבון
עד לחלוקת העיזבון אין היורשים אחראים לחובות העיזבון אלא בנכסי העיזבון.
127. אחריות כדי מה שקיבל
(א) חולק העיזבון אחרי שהוזמנו הנושים לפי סעיף 99 או לפי סעיף 123 ואחרי שסולקו החובות שהיו ידועים בזמן החלוקה, אין יורש אחראי לחובות שלא סולקו אלא אם הוכח שידע עליהם בזמן החלוקה ועד כדי שוויו של מה שקיבל מן העיזבון.
(ב) פרטת החלוקה לפי סעיף 118 או לפי סעיף 125 תהיה ראיה לכאורה למה שכל יורש קיבל מן העיזבון, ואם היתה כלולה בה שומה - גם לשוויו.
128. אחריות כדי כל העיזבון
(א) חולק העיזבון בלי שהוזמנו הנושים ובלי שסולקו החובות שהיו ידועים בזמן החלוקה, אחראי כל יורש לחובות שלא סולקו כדי שוויו של כל העיזבון בזמן החלוקה; אולם אם הוכיח שלא ידע על חוב פלוני בזמן החלוקה, יהיה אחראי לו רק כדי שוויו של מה שקיבל מן העיזבון .
(ב) הוכחת שוויו של העיזבון או של מה שיורש קיבל מן העיזבון - על היורש .
129. אחריות במקרים מיוחדים
על אף האמור בסעיפים 127 ו- 128 -
(1) יורש שהעלים מנכסי העיזבון ומנע בכך סילוקם של חובות, אחראי לכל החובות שלא סולקו כדי שוויו של כל העיזבון בזמן החלוקה;
(2) יורש שהעלים קיומו של חוב או הכשיל בדרך אחרת את סילוקו, אחראי לאותו חוב כדי שוויו של כל העיזבון בזמן החלוקה.
130. דין העברה ושעבוד של חלק בעיזבון
(א) יורש שהעביר או ששיעבד את חלקו בעיזבון שטרם חולק, כאמור בסעיף 7, אין הדבר פוגע באחריותו לחובות העיזבון.
(ב) מקבל ההעברה אחראי, כערב לאותו יורש, לחובות העיזבון שלא סולקו לפני חלוקתו כדי שוויו של מה שקיבל מן העיזבון, ומקבל השעבוד - כדי מה שקיבל תוך מימוש השעבוד.
131. אחריות של הזוכה במנה
(א) הזוכה במנה אינו אחראי, על אף האמור בסעיפים 127 עד 130, לחובות העיזבון שלא סולקו לפני חלוקתו, אלא כדי שוויו של מה שקיבל מן העיזבון, ונושה אינו רשאי לגבות ממנו כל עוד הוא יכול לגבות מיורש שאינו זוכה במנה.
(ב) הזוכה במנה אינו אחראי למנותיהם של זוכים אחרים.
132. אחריות לחוב כולו או לחלק ממנו
(א) נושה שיורש אחראי לחובו לפי הוראות סימן זה, רשאי לתבוע ממנו את מלוא תביעתו במידה שאינה עולה על היקף אחריותו של היורש, ובלבד שהודיע על תביעתו תוך התקופה שנקבעה בהזמנה לפי סעיף 99 או סעיף 123, אם היתה הזמנה כזאת.
(ב) נושה שלא הודיע על תביעתו תוך התקופה שנקבעה בהזמנה לפי סעיף 99 או סעיף 123, ואין לו הצדקה לאי-הודעתו, אינו רשאי לתבוע מיורש אלא חלק יחסי מתביעתו כיחס חלקו של אותו יורש בעיזבון כולו, ותוך שנתיים מתום אותה תקופה.
133. פטור מאחריות
מי שאחראי לחובות העיזבון לפי הוראות סימן זה, רשאי בית משפט לפטרו מאחריותו, כולה או מקצתה, אם נהג לגבי חובות העיזבון בתום-לב ומה שקיבל מהעיזבון הוא מועט או שיש סיבה מיוחדת אחרת המצדיקה פטור זה.
134. חלוקת נטל החובות בין היורשים לבין עצמם
(א) היורשים בינם לבין עצמם נושאים בחובות העיזבון לפי יחס חלקיהם בעיזבון, זולת אם הורה המוריש בצוואתו על חלוקה אחרת של נטל החובות, ובלבד שלא ישא יורש בחובות העיזבון בסכום העולה על אחריותו לנושים.
(ב) יורש שסילק לנושה יותר מכפי שמוטל עליו בינו לבין היורשים האחרים רשאי לדרוש מן האחרים החזרת היתרה במידה שסילקו פחות מכפי שמוטל עליהם.
 
פרק שביעי : משפט בין לאומי פרטי
135. הגדרה
בפרק זה 'מושב של אדם' - המקום בו נמצא מרכז-חייו; קטין, פסול-דין וחסוי, חזקה עליו שמושבו הוא במקום-מושבו של נציגו כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ'ב - 1962, כל עוד לא הוכח שמרכז-חייו נמצא במקום אחר.
136. סמכות בתי המשפט הישראליים
בית-המשפט בישראל מוסמך לדון בירושתו של כל אדם שמושבו ביום-מותו היה בישראל או שהניח נכסים בישראל.
137. ברירת הדין
על הירושה יחול דין מושבו של המוריש בשעת מותו, חוץ מן האמור בסעיפים 138 עד 140.
138. דין נכסים מסויימים
נכסים העוברים בירושה לפי דין מקום-הימצאם בלבד, יחול על ירושתם אותו דין.
139. כשרות לצוות
על הכשרות לצוות יחול דין מושבו של המצווה בשעת עשיית הצוואה.
140. צורת הצוואה (תיקון: תשל'ו)
(א) צוואה כשרה מבחינת צורתה אם היא כשרה לפי הדין הישראלי, לפי דין מקום עשייתה, לפי דין מקום מושבו או מקום מגוריו הרגיל או לפי דין אזרחותו של המצווה בשעת עשייתה או בשעת מותו, ובמידה שהצוואה נוגעת למקרקעין - גם לפי דין מקום הימצאם.
(ב) לענין החלתו של דין זר לפי סעיף זה יראו את הכשרות הדרושה למצווה או לעדי הצוואה כענין שבצורה.
141. מיון מונחים
לענין קביעת הסמכות והדין לפי הסעיפים 136 עד 140 תהיה לכל מונח המשמעות שיש לו בדין הישראלי.
142. דין חוץ המפנה אל דין אחר
על אף האמור בחוק זה, כשחל הדין של מדינה פלונית ואותו דין מפנה אל דין-חוץ, אין נזקקים להפנייה, אלא יחול הדין הפנימי של אותה מדינה; אולם כשהדין של אותה מדינה מפנה אל הדין הישראלי, נזקקים להפנייה ויחול הדין הפנימי הישראלי.
143. דין חוץ שאין נזקקים לו (תיקון: תשנ'ח)
על אף האמור בחוק זה, כשחל דין-חוץ, אין נזקקים לו במידה שהוא מפלה מטעמי גזע, דת, מין או לאום או סותר תקנת הציבור בישראל.
144. סייג לתחולת דין חוץ
על אף האמור בחוק זה, דין-חוץ המקנה זכויות-ירושה על פי דין למי שאיננו קרוב למוריש קרבת-דם או קרבה של נישואין, חיתון או אימוץ, אין נזקקים לו אלא במידה שאותו דין-חוץ מכיר בזכויות-ירושה כאמור המוקנות בדין הישראלי.
פרק שמיני : הוראות שונות
145. דין יורש יחיד
לא היה למוריש אלא יורש אחד, יהיו הוראות חוק זה בענין חלק בעיזבון חלות על העיזבון כולו, והוראות חוק זה בענין חלוקת העיזבון - על מיזוגם של נכסי העיזבון עם נכסי היורש היחיד.
146. ירושה במקרים מסויימים
אדם שבמותו היה נשוי ליותר מאשה אחת, מה שמגיע לבן-זוג בירושה על פי דין יחולק בין אלמנותיו בשווה.
147. דין תשלומים על פי ביטוח וכו´
סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה-ביטוח, על פי חברות בקופת-קיצבה או בקופת-תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העיזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון.
148. שמירת דיני משפחה
חוק זה אינו בא לפגוע ביחסי ממון בין איש לאשתו או בזכויות הנובעות מקשר האישות; אולם על זכויות ירושה ועל זכויות למזונות מן העיזבון לא יחול אלא חוק זה.
149. ביטול 'מירי'
לענין ירושה בטלים הדינים המיוחדים הנוגעים למקרקעין מסוג 'מירי'.
150. עצמאות החוק
בענייני ירושה לא יחול סימן 46 לדבר המלך במועצתו לארץ-ישראל, 1947-1922.
151. בית המשפט המוסמך (תיקון: תשנ'ה, תשנ'ח)
בית המשפט המוסמך לפי חוק זה הוא בית המשפט לענייני משפחה.
151א. ערעור על החלטת רשם לענייני ירושה (תיקון: תשנ'ח)
הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשם לענייני ירושה רשאי לערער עליה לפני בית המשפט המוסמך לפי סעיף 151, שידון בערעור בשופט אחד.
152. (בוטל) (תיקון: תשנ'ה)
153. הצדדים לדיון
בכל ענין המסור לפי חוק זה לבית המשפט, רשאי לפנות אליו כל מי שמעוניין בדבר; כן רשאי היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, אם הוא סבור שיש בדבר שענין לציבור, לפתוח בכל הליך משפטי לפי חוק זה, לרבות ערעור, להתייצב ולטעון בכל הליך כזה.
154. אפוטרופסות לענייני ירושה
יורש או זכאי למזונות מן העיזבון שלדעת בית משפט נבצר ממנו לשמור בעצמו או על ידי נציגו על זכויותיו בעיזבון, רשאי בית המשפט, לפי בקשת מעוניין בדבר או מיזמת עצמו, למנות לו אפוטרופוס לשמירת זכויותיו בעיזבון .
155. שיפוט בתי-דין דתיים (תיקון: תשמ'א, תשנ'ח)
(א) על אף האמור בסעיפים 66(א) ו- 151 מוסמך בית הדין הדתי שהיה לו שיפוט בענייני המעמד האישי של המוריש , לתת צו ירושה וצו קיום צוואה ולקבוע זכויות למזונות מן העיזבון , אם כל הצדדים הנוגעים בדבר לפי חוק זה הביעו בכתב הסכמתם לכך.
(א1) נתן בית הדין צו ירושה או צו קיום צוואה לפי סעיף זה, יועבר העתק הצו לרשם לענייני ירושה לשם רישום לפי סעיף 73ד.
(ב) היה בין הצדדים הנוגעים בדבר לפי חוק זה קטין, פסול דין או נעדר שאין לו אפוטרופוס, רשאי בית הדין הדתי למנות לו אפוטרופוס לענין מתן הסכמה לשיפוט בית הדין הדתי ולעניין ייצוגו לפניו.
(ג) בענין שהובא בפני בית-דין דתי בהתאם לסעיף-קטן (א) מוסמך בית הדין הדתי, על אף האמור בסעיף 148, לנהוג לפי הדין הדתי הנוהג בו, ובלבד שאם היה בין הצדדים קטין או מי שהוכרז פסול-דין, לא יהיו זכויות הירושה שלו, אם על פי דין ואם על פי צוואה , וזכויותיו למזונות מן העיזבון פחותות ממה שהיו לפי חוק זה.
(ד) בענין שהובא לפני בית דין דתי בהתאם לסעיף קטן (א), מוסמך בית הדין הדתי גם למנות מנהל עיזבון ולחלק נכסי העיזבון , ויחולו סימנים א´ עד ה´ לפרק השישי, למעט סעיפים 105 ו106-, ובכל מקום בסימנים אלה שמדובר בבית המשפט יראו כאילו מדובר בבית דין דתי .
(ה) סעיף-קטן (א) אינו בא לפגוע בסעיף 4 לחוק שיפוט בתי-דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי'ג - 1953.
(ו) בסעיף זה ' בית-דין דתי ' - בית דין רבני, בית דין שרעי, בית דין של עדה נוצרית ובית דין דרוזי.
156. ביטולים
(א) בטלים -
(1) סעיפים 877 עד 880, 1570, 1571, 1594 פסוק שני, 1595 עד 1605 למג´לה;
(2) פקודת הירושה ;
(3) סעיף 4 לחוק שיווי זכויות האישה, תשי'א - 1951.
(ב) בדבר המלך במועצתו לארץ-ישראל, 1947-1922 -
(1) בסימן 51(1) יימחק ' ירושות , צוואות , עיזבונות ';
(2) בסימן 54(1) יימחק ' קיום צוואות '
157. הוראות מעבר (תיקון: תשל'ו)
מי שמת לפני תחילתו של חוק זה, יחול על ירושתו הדין שעמד בתקפו ערב תחילתו של חוק זה.
158. דין צוואות קודמות
(א) צוואה שנעשתה לפני תחילתו של חוק זה והמצווה מת אחרי תחילתו -
(1) כשרה, מבחינת צורתה ומבחינת תכנה, אם היתה כשרה ערב תחילתו של חוק זה או לפי הוראות חוק זה;
(2) אין לפסלה בשל דבר שאיננו עילה לביטול צוואה לפי חוק זה.
(ב) מי שעשה צוואה לפני תחילתו של חוק זה רשאי לבטלה, אחרי תחילתו, לפי הוראות חוק זה.
159. הליכים תלויים
הליכים בענייני ירושה שהתחילו לפני תחילתו של חוק זה, יימשכו כאילו לא היה חוק זה בתקפו.
160. ביצוע ותקנות (תיקון: תשנ'ח)
(א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, וכן בעניינים אלה:
(1) עשיית צוואה בפני רשות בחוץ-לארץ והפקדת צוואה בחוץ-לארץ;
(2) רישום מרכזי של צוואות שנעשו בפני רשות ושל צוואות שהופקדו;
(3) מתן הודעה אישית למעוניינים נוסף על הודעה ברבים; מתן הודעה אישית או הודעה ברבים במקרים נוספים על אלה המפורטים בחוק זה; צורתן של הודעות ברבים ודרכי-פרסומן בארץ ובחוץ-לארץ;
(4) חשבונות שעל מנהלי עיזבון לנהלם.
(5) סדרי הדין ;
(6) מועדים שבסדרי דין , לרבות מועדים לענין בקשה שהוגשה לבית דין דתי ;
(7) אגרות, שכר והוצאות.
(ב) תקנות לפי פסקאות (6) ו-(7) של סעיף קטן (א) טעונות אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
161. תחילה
תחילתו של חוק זה, תשעה חדשים מיום פרסומו ברשומות.
_________________________________
1 ס'ח תשכ'ה, 63; תשכ'ט, 249; תשל'ג, 269; תשל'ו, 98, 155, 196; תשמ'א, 82; תשמ'ה, 80; תשנ'ה, 398; תשנ'ח, 240, 244; תשס'ד, 313.
2 בס´ 14 לחוק הירושה (תיקון מס´ 7), התשמ'ה1985-, (ס'ח תשמ'ה, 80) (להלן - החוק המתקן) נקבע כי הוראות תיקון סעיפים 6, 11, 14, 15, 25, 41, 49, 50 ו72- שתוקנו לפי החוק המתקן יחולו גם על ירושתו של מי שמת לפני 3.4.1985, ובלבד שבאותו יום לא ניתן עדיין צו ירושה או צו קיום צוואה המצהיר על זכויות יורשיו ותחילתם של סעיפים 84, 85, 86 ו87- ביום 1.1.89 לפי סעיף 1 לצו הירושה והכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תחילתם של סעיפים מסויימים בחוק הירושה), (תיקון מס´ 7), התשמ'ט1988- (ק'ת תשמ'ט, 33).
3 פורסמה הודעה בדבר רשמים לענייני ירושה ואזורי פעולתם (י'פ תשנ'ח, 4878):
בתוקף סמכותי לפי סעיף 65א(ד) ו-(ה) לחוק הירושה, התשכ'ה1965- (להלן - החוק), אני מודיע בזאת כי החל ביום י´ באלול התשנ'ח (1 בספטמבר 1998), סגני האפוטרופוס הכללי המנויים להלן הם רשמים לענייני ירושה וקובע בזאת את אזורי פעולתם:
הרשם לענייני ירושה אזור הפעולה
שלמה אוקסנהנדלר מחוז ירושלים
לבנה בר-עוז מחוזות חיפה והצפון
יוסף זילביגר מחוזות תל-אביב והמרכז
שושנה שניר מחוזות באר-שבע והדרום
בהודעה זו -
'רשם לענייני ירושה', 'אזורי פעולה' - כמשמעותם בחוק;
'מחוז' - כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם.

 

 

המאמרים הפופולריים של פורטל Lamishpaha

גם ידועים בציבור יורשים את בני זוגם

article thumbnailגם ידועים בציבור יורשים את בני זוגם בני זוג שהם ידועים בציבור, מקיימים ביניהם אורח חיים משותף זהה לזה שמקיימים ביניהם זוגות נשואים. הדבר שמבדיל את זוגיותם זו מבני זוג שהם נשואים הוא ההכרה בתוקף הזוגיות שלהם ומתן זכויות...
להמשך המאמר

פיצויים על הפרת הבטחת נישואין

article thumbnailפיצויים על הפרת הבטחת נישואין בני זוג שנטשו את הסירה עלולים לגרום לפרוד חוויה קשה ואיבוד כיוון. הנטישה או הפרידה יוצרת משבר נפשי חמור וכן לבידוד חברתי לעיתים, כיוון שהחברים המשותפים לרוב תופסים צד והפרידה הזו הופכת...
להמשך המאמר

גישור או בית משפט, גישור בגירושין, מגשר בגירושין

article thumbnailגישור או בית משפט כאשר זוג בוחר להתגרש זו בדרך כלל החלטה בה מעורבים הרבה מאוד רגשות ואמוציות, ובשביל שני בני הזוג מדובר בהחלטה גורלית ביותר, ושניהם תולים הרבה מאוד תקוות באופי הסכם הגירושין שלהם הקשור לחלוקת הרכוש,...
להמשך המאמר

חמישה כללים שחשוב לזכור לפני פתיחה בהליך גירושין

article thumbnailחמישה כללים שחשוב לזכור לפני פתיחה בהליך גירושין כמות המתגרשים לעומת הזוגות הנשואים עומדת מדי שנה על כשליש בממוצע, אולם ממשיכה לגדול. זוגות רבים שהתחתנו בחתונה מסורתית עם כתובה והבטיחו הון תועפות לאישה במידה והמערכת...
להמשך המאמר

תביעה למדור ספציפי ברבני

article thumbnailתביעה למדור ספציפי ברבני הזמנים האחרונים מביאים עימם חידושים ושינויים בתבנית המשפחתית, גם כשמדובר על צעד במערכת היחסים שכוונתו היא להשאיר את המסגרת כפי שהיא במתכונת של שלום בית. "שלום בית" הוא במילים אחרות אופציה נוספת...
להמשך המאמר

   

חוקים דיני משפחה

גירושין בין בני זוג, גירושין בין זוגות

גירושין בין בני זוג גירושין הוא עסק לא קל לאף צד. בדרך כלל מעורבים בכך לא רק בני הזוג אלא גם סביבתם - משפחתם מצד ההורים, הילדים, החברים שבדרך כלל גם משותפים. הפרדת הכוחות מחייבת הליך מורכב ולעתים קרובות אף קשה מבחינה נפשית...
להמשך החוק...

חוק גיל הנישואין

חוק גיל הנישואין, 1950: ע"פ החוק מי שיכול להינשא הם רק נערים ונערות מעל גיל 17. אפשר אמנם לקבל אישור של בימ"ש לגיל נמוך יותר.      
להמשך החוק...

חוק איסור ריבוי נישואין, לשאת יותר מגבר או אישה אחת

חוק העונשין, סעיפים 175- 183: איסור ריבוי נישואין: הסדר של איסור ריבוי נישואין הקובע במנגנון דומה שאסור גם לאישה וגם לגבר לשאת יותר מאישה אחת (במקור האיסור הזה התייחס רק לגברים). גם כאן תוקף הנישואין קיים והאיסור...
להמשך החוק...

חוק למניעת אלימות במשפחה

 חוק למניעת אלימות במשפחה:  המהות שלו- החוק הנ"ל הוא חוק שנועד להיות כלי בחלק מהכלים של ביהמ"ש (גם הזרחי וגם הדתי), אך, גם בלי החוק הנ"ל, ביהמ"ש לענייניי משפחה רשאי להוציא צו הרחקה, וצו מניעה.
להמשך החוק...

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) תשי"ג- 1953

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953:  
להמשך החוק...

חוק אימוץ ילדים התשמ"א- 1981

חוק אימוץ ילדים, התשמ"א - 1981
להמשך החוק...

חוק בתי דין רבניים התשנ"ה -1995

חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1995:
להמשך החוק...

חוק בית המשפט לענייני משפחה התשנ"ה- 1995

חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995:
להמשך החוק...